PODSTAWOWE ZADANIA


Zakres zadań Wójta:

§ 20. 1. Pracą Urzędu kieruje Wójt.
2. Wójt wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Kierowników Referatów, specjalistów i pełnomocników.
 
§ 21. Wójt jako kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego     w stosunku do pracowników Urzędu oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 
§ 22. 1. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad:
a) Kierownikami Referatów, z wyjątkiem Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta;
b) Urzędem Stanu Cywilnego;
c)  Głównym Specjalistą ds. Oświaty;
d)  Pracownikiem zatrudnionym w Biurze Rady Gminy, turystyki i promocji gminy;
e)  Administratorem Bezpieczeństwa Informacji;
f)  Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych;
g)  jednostkami organizacyjnymi Gminy.

2. Kierownicy poszczególnych Referatów są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nad nimi nadzór.

3. Kierownicy poszczególnych Sekcji są bezpośrednimi przełożonymi pracowników Sekcji i sprawują nad nimi nadzór.
 
 
§ 23. 1. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Wójt może upoważnić Zastępcę Wójta, Sekretarza, Skarbnika lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta i załatwiania określonych spraw będących w zakresie jego kompetencji.
3. Wójt wydaje zarządzenia, polecenia służbowe i pisma okólne.
 
§ 24. 1. W czasie nieobecności Wójta upoważnionym do załatwiania spraw z zakresu działania Wójta jest odpowiednio Zastępca Wójta lub Sekretarz.
2. Zastępca Wójta i Sekretarz niezwłocznie składa Wójtowi sprawozdanie o rodzaju i sposobie załatwienia spraw podczas jego nieobecności.

 
 (Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku  przyjętego
 Zarządzeniem 96/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 22 grudnia 2016 roku) Tryb pracy Wójta:

                                                           § 113

1.      Wójt jest organem wykonawczym Gminy.
2.      Wójt jest wybierany zgodnie z postanowieniami ustawy o bezpośrednim wyborze
         wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
3.      Wójt w drodze zarządzenia powołuje swojego Zastępcę. 

                                                           § 114

Wójt realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu i uchwał Rady.

                                                             § 115

Wójt ma prawo wglądu w dokumenty sołectwa.

                                                             § 116
Wójt wykonuje zadania i czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych.

                                                            § 117

Ponadto Wójt sprawuje nadzór nad działalnością:
1.      Zastępcy Wójta;
2.      Sekretarza Gminy;
3.      Skarbnika Gminy.

                                                           § 118

1.      Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa
         jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Wójta
         samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą.

2.      Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej
         skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego
         upoważnionej.

3.      Skarbnik Gminy, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne
         polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym Radę oraz regionalną izbę
         obrachunkową.


                                                           § 119

Wójt prowadzi korespondencję w imieniu Gminy.

                                                            § 120

Wójt może upoważnić innych pracowników Urzędu Gminy do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

                                                            § 121

1.      Wójt uczestniczy w sesjach Rady oraz może uczestniczyć w posiedzeniach komisji
         Rady.
2.      Komisje Rady mogą zapraszać Wójta na swoje posiedzenie.
3.      W przypadku braku możliwości uczestnictwa w sesji oraz posiedzeniu komisji, o
         którym mowa w ust. 2 Wójt informuje Przewodniczącego Rady.
4.      Wójt może być inicjatorem zwołania zebrania mieszkańców sołectwa szczególnie w
         celu realizacji zadania, o którym mowa w § 9 ust. 2.

(Wyciąg ze Statutu Gminy Sicienko przyjętego Uchwałą nr XXXIV/235/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 grudnia 2005 roku, zmienionego Uchwałą nr XIX/158/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2012 roku).

metryczka


Wytworzył: Anna Iwaniuk, Referat Organizacyjny (27 czerwca 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (27 czerwca 2003, 16:15:32)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (28 listopada 2017, 13:27:25)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7141