2007

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2007

Zarządzenie 55/2007

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok z dnia 31 grudnia 2007 roku [...]

Zarządzenie 54/2007

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej z dnia 31 grudnia 2007 roku [...]

Zarządzenie 53/2007

w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku dotyczące wywozu nieczystości stałych z dnia 17 grudnia 2007 roku [...]

Zarządzenie 52/2007

w sprawie zmiany do instrukcji stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Sicienku z dnia 14 grudnia 2007 roku [...]

Zarządzenie 51/2007

w sprawie zmiany zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy z dnia 12 grudnia 2007 roku [...]

Zarządzenie 50/2007

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2008 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z dnia 11 grudnia 2007 roku [...]

Zarządzenie 49/2007

w sprawie dokonania zmian w procedurze naboru na wolne stanowiska urzędnicze z dnia 10 grudnia 2007 roku [...]

Zarządzenie 48/2007

w sprawie zamiany zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy z dnia 15 listopada 2007 roku [...]

Zarządzenie 47/2007

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko projektu budżetu gminy na 2008 rok Zarządzenie nr 47/2007z dnia 14 listopada 2007 roku [...]

Zarządzenie 46/2007

w sprawie instrukcji stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Sicienku z dnia 2 listopada 2007 roku Uwaga:Załącznik do Zarządzenia 46/2007 jest dokumentem wewnętrznymi Urzędu Gminy i nie stanowi informacji publicznej [...]

Zarządzenie 45/2007

w sprawie zatwierdzenia cen za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku z dnia 26 października 2007 roku [...]

Zarządzenie 44/2007

w sprawie inwentaryzacji inwestycji Gminy Sicienko  z dnia 16 października 2007 roku [...]

Zarządzenie 43/07

w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 1 października 2007 roku [...]

Zarządzenie 42/2007

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu gminy  na 2008 rok z  uwzględnieniem przyjętych założeń z dnia 28 września 2007 roku [...]

Zarządzenie 41/2007

w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy na 2008 rok z dnia 28 września 2007 roku [...]

Zarządzenie 40/2007

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Sicienko wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 roku z dnia 25 września 2007 roku [...]

Zarządzenie 39/2007

w sprawie tworzenia na obszarze gminy Sicienko zastępczych miejsc szpitalnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny z dnia 25 września 2007 roku [...]

Zarządzenie 38/2007

w sprawie przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie gminy Sicienko na potrzeby obronne państwa z dnia 25 września 2007 roku [...]

Zarządzenie 37/07

w sprawie uzupełnienia komisji przetargowej z dnia 19 września 2007 roku [...]

Zarządzenie 36/2007

w sprawie zmiany budżetu gminy z dnia 10 września 2007 roku [...]

Zarządzenie 35/2007

w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych z dnia 30 sierpnia 2007 roku [...]

Zarządzenie 34/2007

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2007 roku z dnia 29 sierpnia 2007 roku [...]

Zarządzenie 33/2007

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku Zarządzenie nr 33/2007z dnia 29 sierpnia 2007 roku [...]

Zarządzenie 32/07

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Sicienku z dnia 22 sierpnia 2007 roku [...]

Zarządzenie 31/07

w sprawie powiarzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Wojnowie z dnia 22 sierpnia 2007 roku [...]

Zarządzenie 30/2007

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszynie z dnia 22 sierpnia 2007 roku [...]

Zarządzenie 29/2007

w sprawie unieważnienia i ponownego przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sicienku z dnia 21 sierpnia 2007 roku [...]

Zarządzenie 28/2007

w sprawie kontroli gospodarki paliwowej w jednostce OSP Sicienko z dnia 16 sierpnia 2007 roku [...]

Zarządzenie 27/2007

w sprawie ustalenia instrukcji prowadzenia gospodarki samochodowej w Urzędzie Gminy w Sicienku z dnia 8 sierpnia 2007 roku   Załącznik nie podlega publikacji - jest wewnętrznym dokumentem Urzędu. [...]

Zarządzenie 26/2007

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Sicienku z dnia 25 lipca 2007 roku [...]

Zarządzenie 25/2007

w sprawie unieważnienia i ponownego przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sicienku z dnia 11 lipca 2007 roku [...]

Zarządzenie 24/2007

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z dnia 10 lipca 2007 roku [...]

Zarządzenie 23b/2007

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszynie  z dnia 9 lipca 2007 roku [...]

Zarządzenie 23a/2007

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Wojnowie z dnia 9 lipca 2007 roku [...]

Zarządzenie 22/2007

w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo księgowych w Urzędzie Gminy w Sicienku z dnia 29 czerwca 2007 roku   Załączniki nr 1 i 2 nie podlegają publikacji - są wewnętrznym dokumentem [...]

Zarządzenie 21/2007

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Sicienko na lata 2007-2017 z dnia 27 czerwca 2007 roku [...]

Zarządzenie 20/2007

w sprawie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach z dnia 27 czerwca 2007 roku [...]

Zarządzenie 19/2007

w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku z dnia 18 czerwca 2007 roku [...]

Zarządzenie 18/2007

w sprawie powołania gminnej komisji do oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu "Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim" z dnia 14 czerwca 2007 roku [...]

Zarządzenie 17/2007

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok z dnia 14 czerwca 2007 roku [...]

Zarządzenie 16/2007

w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Sicienko dotyczących zmiany granic pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Sicienko z dnia 4 czerwca 2007 roku [...]

Zarządzenie 15/2007

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku z dnia 28 maja 2007 roku [...]

Zarządzenie 14/2007

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok z dnia 15 maja 2007 roku [...]

Zarządzenie 13/2007

w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku z dnia 7 maja 2007 roku [...]

Zarządzenie 12/2007

w sprawie uzupełnienia komisji przetargowej z dnia 30 marca 2007 roku [...]

Zarządzenie 11/2007

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku za 2006 rok z dnia 19 marca 2007 roku [...]

Zarządzenie 10/2007

w sprawie przedłozenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok Zarządzenie nr 10/2007z dnia 19 marca 2007 roku [...]

Zarządzenie 9/2007

w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 16 marca 2007 roku [...]

Zarządzenie 8/2007

w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach na terenie gminy Sicienko z dnia 5 marca 2007 roku [...]

Zarządzenie 7/2007

w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy w Sicienku z dnia 20 lutego 2007 roku [...]

Zarządzenie 6/2007

w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 8 lutego 2007 roku [...]

Zarządzenie 5/2007

w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 8 lutego 2007 roku [...]

Zarządzenie 4/2007

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Sicienko z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji z [...]

Zarządzenie 3/2007

w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla niektórych spraw prowadzonych przez Urząd Gminy w Sicienku z dnia 9 stycznia 2007 roku [...]

Zarządzenie 2/2007

w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku z dnia 2 stycznia 2007 roku [...]

Zarządzenie 1/2007

w sprawie ustalenia w roku 2007 dni dodatkowo wolnych od pracy z dnia 2 stycznia 2007 roku [...]

metryczka