zapytanie o cene

N/znak 341-56/08                                              Sicienko 2008.11.26
 
                                                                                                                                                                                                                        …………………………………………………
                                                   …………………………………………………
 
 
Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie  oświetlenia drogowego polegającego na budowie linii kablowej nn.0,4 kV wraz z sześcioma słupami oświetleniowymi WZ-9 o wys. 9,0 m ustawionymi w ciągu ulicy Nakielskiej w miejscowości Sicienko od ul.Wiśniowej do ul.Czereśniowej.
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz obowiązującą w Urzędzie Gminy w Sicienku Instrukcją Stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
Lokalizację istniejącego  słupa z szafką oświetleniową oraz trasę proj. kabla pokazano na rys. 2/2, a schemat układu zasilania oświetlenia drogowego pokazano na rys. 1/2. Rysunki 1/2 i 2/2 w załączeniu do niniejszego zaproszenia do składania oferty.
Na proj. słupach należy zabudować oprawy oświetleniowe sodowe typu  SGS 102 z lampą sodową SON-Tplus 100 W.
Szczegóły wykonania linii kablowej (zapasy, podsypka, folia, oznaczniki) – wykonać zgodnie z PN/E-05125.
 
Zawarta umowa na realizację zadania będzie umową ryczałtową. Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest przedmiar robót, który służyć ma Oferentowi jedynie jako dokument pomocniczy w celu określenia zakresu wszystkich niezbędnych do zrealizowania prac.
 
Wraz z ofertą( wzór w załączeniu) należy złożyć następujące dokumenty:
1.   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
2.   Kserokopie uprawnień budowlanych kierownika budowy
3.   Podpisany druk oświadczenia, który wzór stanowi załącznik do mniejszego zaproszenia
 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do:
1.   opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzyskania opinii Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz zatwierdzenie w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy
2.   w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego na wykonanie robót wystąpienia z wnioskiem do Starostwa Powiatowego Wydziału Dróg w Bydgoszczy na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
3.   wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
4.   wystawienia faktury za zrealizowane zamówienie w 2009 roku.
5.   zrealizowania zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia 2009 r.
6.   udzielenia min.24-ro miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia
 
Wykonawca wykona na własny koszt niezbędne prace związane z zabezpieczeniem terenu prac oraz zobowiązuje się do prowadzenia prac z zachowaniem bezpieczeństwa pracowników własnych jak i osób drugich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem.
Prace  zlecone należy wykonać bez wyłączenia drogi z ruchu, ze szczególną starannością przy zachowaniu przepisów bezpieczeństwa.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia.
Zamawiający zapłaci za wykonane prace przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego
 
Ofertę cenową (zgodnie z załączonym wzorem) wraz z niezbędnymi dokumentami oraz kosztorysem ofertowym  prosimy złożyć na adres Urząd Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9; 86-014 Sicienko  w nieprzekraczalnym terminie do 02 grudnia 2008r . godz.10.00 
Po wyborze Wykonawcy z wybranym oferentem zostanie sporządzona umowa na realizacje zamówienia .


  Wzór oferty i oświadczenia (34kB) word

Przedmiar (850kB) word

rys.1/2 (3667kB) word

rys.2/2 (8192kB) word

metryczka


Wytworzył: Iwona Ościak (26 listopada 2008)
Opublikował: Iwona Ościak (26 listopada 2008, 12:03:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5172