zakup i dostawa sprzętu na plac zabaw

                                                                      Sicienko 2009-07-24
IR. 341-27/09
                                                                                                              ………………………………………………………
 
                                                                                                              …………………………………………………………
 
W związku z zamiarem utworzenia placu zabaw w miejscowości Sicienko zwracamy się z prośbą o dokonanie wyceny i przedstawienie oferty cenowej na niżej wymienione elementy placu zabaw:
 
L.p.
Opis elementu
Ilość 1
Piaskownica w kształcie sześciokąta o wymiarach co najmniej 1,6 m każdy bok
1 sztuka 2
Sprężynowiec – bujak osadzony trwale w podłożu w kształcie konika o wysokości 0,5 m
1 sztuka 3
Huśtawka wagowa  o wysokości 0,6 m
1 sztuka 4.
Zestaw  o konstrukcji drewnianej  w składzie : Huśtawka wahadłowa dla dwóch osób z siedziskami z oparciem , wejście schody lub drabina z poręczami  na pomost zadaszony (wieża z daszkiem) i zjeżdżalnia o wysokości 3m,  drabinka dwustronna skośna
1 sztuka 5.
Karuzela krzyżowa z czterema siedziskami z oparciem
1 sztuka 6
Ławka prosta o wymiarach co najmniej dłg.1,8 m i wys. 0,9 m  na nogach betonowych, siedzisko drewniane
2 sztuki 7
Tablica na której umieszczony zostanie regulamin
1 sztuka  
Wyceniane urządzenia winny posiadać w komplecie odpowiednie kotwy do mocowania ich w podłożu. Montaż dostarczonych elementów odbywać się będzie przez  Zamawiającego.
Ponadto informujemy, że sprzęt ten ma być dostarczony na miejsce placu zabaw tj. miejscowość Sicienko na koszt dostawcy, w nieprzekraczanym terminie do 30 sierpnia 2009r.
 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 
Ofertę cenową ( zgodnie z załączonym wzorem)  prosimy złożyć na adres Urząd Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 ; 86-014 Sicienko  w nieprzekraczalnym terminie do 29 lipca 2009r . godz.10.00.
 
Do składanej oferty prosimy załączyć:
1.dokument świadczący o tym, że oferowane urządzenia spełniają Europejskie Normy Bezpieczeństwa.
2. zdjęcia wycenianych urządzeń
3.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4. oświadczenie (wzór w załączeniu do zapytania)
 
 
Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po dokonaniu wyboru dostawcy.
 
W przypadku przesłania oferty faxem na numer (052) 58 70 407 lub na adres  email ug@sicienko.pl prosimy również o pisemne potwierdzenie oferty. 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………
Pełna nazwa oferenta
 
………………………………………………………….
Siedziba i adres
 
…………………………………………………………
Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze
 
NIP ……………………………………………..…..
 
……………………………………………………………         
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji
                                                                                                          ……………………………
                                                                                           miejscowość dnia
      
                    O F E R T A  
Nawiązując do zaproszenia do przedstawienia oferty cenowej na zakup i dostawę  wyposażenia placu zabaw w Sicienku oferujemy wymieniony sprzęt  za łączną cenę netto …………………….…………+ VAT ………......%   tj kwota podatku …….………..………….
Wartość oferty brutto ……………………………. zł
Lp
Nazwa
Ilość
Cena jednostkowa
/netto/
Wartość
VAT do ceny jednostkowej
Wartość całkowita
/brutto/
1.
Piaskownica w kształcie sześciokąta o wymiarach co najmniej 1,6 m każdy bok
1 sztuka  
 
 
2.
Sprężynowiec – bujak osadzony trwale w podłożu w kształcie konika o wysokości 0,5 m
1 sztuka  
 
 
3.
Huśtawka wagowa  o wysokości 0,6 m
1 sztuka  
 
 
4.
Zestaw  o konstrukcji drewnianej  w składzie : Huśtawka wahadłowa dla dwóch osób z siedziskami z oparciem , wejście schody lub drabina z poręczami  na pomost zadaszony (wieża z daszkiem) i zjeżdżalnia o wysokości 3m,  drabinka dwustronna skośna
1 sztuka  
 
 
 
5.
Karuzela krzyżowa z czterema siedziskami z oparciem
1 sztuka
 
 
 
6.
Ławka prosta o wymiarach co najmniej dłg.1,8 m i wys. 0,9 m  na nogach betonowych, siedzisko drewniane
2 sztuki  
 
 
7.
Tablica na której umieszczony zostanie regulamin
1 sztuka  
 
 
 R  A  Z  E  M  WARTOŚC OFERTY BRUTTO
 
 
Jednocześnie oświadczamy, że oferowane urządzenia i sprzęt wykonany jest z (określić materiał) …………………………………………………………………… ………………………………………………………..
Wyżej wymieniony sprzęt dostarczymy bezpośrednio na plac zabaw tj. miejscowość Sicienko w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2009r
Na dostarczony sprzęt udzielamy gwarancji w ilości ……….….miesięcy.
Akceptujemy 30-to dniowy termin płatności wystawionej przez nas faktury.
Oświadczamy, że do dostarczonych urządzeń i sprzętu dołączone zostaną stosowne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.
     
 
 
 
 
………………………
Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

 
 
 
 
 


_____________________
     Pieczątka wykonawcy
 
 
 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ja niżej podpisany , reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy  oświadczam, że:
1)posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2)posiadam  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3)znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia
4)nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
 
 
 
 
 
 
Data: ..................................
                                                                                                ........................
                                                                                  P o d p i s a n o
                                                                                                                                                                                           (Upoważniony przedstawiciel wykonawcy)
 
 

metryczka


Wytworzył: Iwona Ościak (24 lipca 2009)
Opublikował: Iwona Ościak (24 lipca 2009, 14:44:48)

Ostatnia zmiana: Iwona Ościak (24 lipca 2009, 14:49:49)
Zmieniono: popr błąd literowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3120