zakup i dostawa mertiałow niezbędnych do rozbudowy remizy OSP w Kruszynie

GMINA SICIENKO ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko woj. kujawsko-pomorskie  zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów niezbędnych do rozbudowy istniejącego budynku remizy strażackiej zlokalizowanej na działce nr 75/4 w miejscowości Kruszyn
Jako, że przedmiotem zamówienia są usługi o ustalonych parametrach i standardach postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami art.69-73 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r z późn.zmianami
 
Pisemną   ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „OFERTA NA MATERIAŁY DO OSP KRUSZYN w Urzędzie Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 pok. nr 3  w nieprzekraczalnym terminie do dnia   18.06.2010 roku   godz.900. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
 
Oferta musi być kompletna, podpisana i opieczętowana i  złożona zgodnie z postanowieniami SIWZ.
 
Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
 
Z wybranym oferentem niezwłocznie zostanie podpisana umowa  na realizację zamówienia.

SIWZ (175kB) word

Dodatek-projekt umowy (60kB) word

 

metryczka


Wytworzył: iwona Ościak (10 czerwca 2010)
Opublikował: Iwona Ościak (10 czerwca 2010, 11:28:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5314