2009

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2009

Zarządzenie 80/2009

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej z dnia 31 grudnia 2009 roku [...]

Zarządzenie 79/2009

zmieniające Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Sicienku z dnia 31 grudnia 2009 roku [...]

Zarządzenie 78/2009

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2010 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego z dnia 31 grudnia 2009 roku [...]

Zarządzenie 77/2009

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonywanie w 2010 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego z dnia 28 grudnia 2009 roku [...]

Zarządzenie 76/2009

w sprawie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach z dnia 23 grudnia 2009 roku [...]

Zarządzenie 75/2009

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok z dnia 22 grudnia 2009 roku [...]

Zarządzenie 74/2009

w sprawie uzupełnienia komisji przetargowej z dnia 18 grudnia 2009 roku [...]

Zarządzenie 73/2009

w sprawie zmiany budżetu z dnia 10 grudnia 2009 roku [...]

Zarządzenie 72/2009

w sprawie powołania komisji przetargowejz dnia 8 grudnia 2009 roku [...]

Zarządzenie 71/2009

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy za 2009 rokz dnia 16 listopada 2009 roku [...]

Zarządzenie 70/2009

w sprawie: przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu budżetu gminy na 2010 rokZarządzenie nr 70/09z dnia 13 listopada 2009 roku [...]

Zarządzenie 69/2009

w sprawie: zmiany Regulaminu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 28 października 2009 roku [...]

Zarządzenie 68/2009

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 28 października 2009 roku [...]

Zarządzenie 67/2009

w sprawie powołania zespołu powypadkowego mającego na celu ustalenie przyczyn wypadków przy pracyz dnia 19 października 2009 roku [...]

Zarządzenie 66/2009

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu gminy na 2010 rok z uwzględnieniem przyjętych założeńz dnia 28 września 2009 roku [...]

Zarządzenie 65/2009

w sprawie: ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2010 rokz dnia 28 września 2009 roku [...]

Zarządzenie 64/2009

w sprawie: zmiany Regulaminu korzystania przez osoby niepełnosprawne z mikrobusu "BUS-TAXI"z dnia 18 września 2009 roku [...]

Zarządzenie 63/2009

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rokz dnia 18 września 2009 roku [...]

Zarządzenie 62/09

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rokz dnia 10 września 2009 roku [...]

Zarządzenie 61/09

w sprawie: zarządzenia wyborów członka Rady Sołeckiej Sołectwa Wojnowoz dnia 04 września 2009 roku [...]

Zarządzenie 60/09

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za I półrocze 2009r.z dnia 31 sierpnia 2009 roku [...]

Zarządzenie 59/09

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009z dnia 31 sierpnia 2009 roku [...]

Zarządzenie 58/09

w sprawie powołania komisji przetargowejz dnia 24 sierpnia 2009 roku [...]

Zarządzenie 57/09

zmieniające Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 20 sierpnia 2009 roku [...]

Zarządzenie 56/09

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za I półrocze.z dnia 12 sierpnia 2009 roku [...]

Zarządzenie 55/09

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009. [...]

Zarządzenie 54/09

w sprawie zmiany zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki z programu "UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko - miejskie"z dnia [...]

Zarządzenie 53/09

w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z dożywiania w stołówkach szkolnych, dla osób nie będących uczniami szkół podstawowych i gimnazjówz dnia 11 sierpnia 2009 roku [...]

Zarządzenie 52/09

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemiętowiez dnia 11 sierpnia 2009 roku [...]

Zarządzenie 51/09

w sprawie: zarządzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Sicienko dotyczących zmiany granic pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Sicienkoz dnia 20 lipca 2009 roku [...]

Zarządzenie 50/09

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli, którzy ubiegają się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z dnia 9 lipca 2009 roku [...]

Zarządzenie 49/09

w sprawie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach z dnia 2 lipca 2009 roku [...]

Zarządzenie 48/09

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 29 czerwca 2009 roku [...]

Zarządzenie 47/09

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie z dnia 19 czerwca 2009 roku [...]

Zarządzenie 46/09

 w sprawie powołania gminnej komisji do oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu "Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim"z dnia 17 czerwca 2009 roku [...]

Zarządzenie 45/2009

w sprawie powołania biegłegoz dnia 2 czerwca 2009 roku [...]

Zarządzenie 44/2009

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rokz dnia 2 czerwca 2009 roku [...]

Zarządzenie 43/2009

w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla pojazdów służbowych należących do Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 19 maja 2009 roku [...]

Zarządzenie 42/2009

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rokz dnia 18 maja 2009 roku [...]

Zarządzenie 41/2009

w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych dla wykonania zadań w wyborach do Parlamentu Europejskiegoz dnia 13 maja 2009 roku [...]

Zarządzenie 40/2009

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie gminy Sicienko wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 rokuz dnia 13 maja 2009 roku [...]

Zarządzenie 39/2009

w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej wnioski o udzielenie pomocy finansowej na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w ramach projektu "Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje" z dnia 8 maja 2009 roku [...]

Zarządzenie 38/2009

w sprawie: zmiany Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w części mieszkaniowej w Urzędzie Gminy w Sicienku z dnia 6 maja 2009 r. [...]

Zarządzenie 37/2009

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Sicienko w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych z dnia 6 maja 2009 roku [...]

Zarządzenie 36/2009

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Sicienko w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji z dnia 27 kwietnia 2009 roku [...]

Zarządzenie 35/2009

w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Sicienku   Uwaga:Dokumenty związane z ochroną danych osobowych są dokumentami wewnętrznymi Urzędu Gminy i nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z [...]

Zarządzenie 34/2009

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2009 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz osób [...]

Zarządzenie 33/2009

w sprawie organizacji formacji obrony cywilnej w gminie, na wypadek zagrożenia, wojny oraz wystąpienia klęski żywiołowej z dnia 15 kwietnia 2009 roku [...]

Zarządzenie 32/2009

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Sicienku z dnia 1 kwietnia 2009 roku [...]

Zarządzenie 31/2009

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienku z dnia 1 kwietnia 2009 roku [...]

Zarządzenie 30/2009

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok z dnia 30 marca 2009 roku [...]

Zarządzenie 29/2009

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i zakładów budożetowych gminy z dnia 30 marca 2009 roku [...]

Zarządzenie 28/2009

w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych z dnia 30 marca 2009 roku [...]

Zarządzenie 27/2009

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla wykonania zadań w wyborach do Parlamentu Europejskiego z dnia 30 marca 2009 roku [...]

Zarządzenie 26/2009

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Sicienko liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego z dnia 20 marca 2009 [...]

Zarządzenie 25/2009

w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Sicienku z dnia 19 marca 2009 roku [...]

Zarządzenie 24/2009

w sprawie zatwierdzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Gminy w Sicienku z dnia 18 marca 2009 roku [...]

Zarządzenie 23/2009

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za 2008 rok z dnia 18 marca 2009 roku [...]

Zarządzenie 22/2009

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania  zwykonania budżetu gminy za 2008 rok z dnia 18 marca 2009 roku [...]

Zarządzenie 21/2009

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2009 roku zadań publicznych z dnia 17 marca 2009 roku [...]

Zarządzenie 20/2009

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w dyscyplinie piłka nożna z dnia 16 marca 2009 roku [...]

Zarządzenie 19/2009

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb - WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy w Sicienku, jednostki organizacyjne Gminy Sicienko, fundusz celowy oraz jednostki nadzorowane z dnia 2 marca [...]

Zarządzenie 18/2009

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2009 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego z dnia 27 lutego 2009 roku [...]

Zarządzenie 17/2009

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej z dnia 27 lutego 2009 roku [...]

Zarządzenie 16/2009

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienku z dnia 27 lutego 2009 roku   Uchylone [...]

Zarządzenie 15/2009

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku   z dnia 23 lutego 2009 roku [...]

Zarządzenie 14/2009

w sprawie zatwierdzenia zasad postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników z dnia 18 luetego 2009 roku Załącznik do Zarządzenia 14/09 jest wewnętrznym dokumentem Urzędu Gminy i nie podlega [...]

Zarządzenie 13/2009

w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla niektórych spraw prowadzonych przez Urząd Gminy w Sicienku z dnia 18 lutego 2009 Uwaga: Zarządzenie zostało uzgodnione z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy [...]

Zarządzenie 12/2009

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonywanie w 2009 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego z dnia 17 lutego 2009 roku [...]

Zarządzenie 11/2009

w sprawie procedury obiegu faktur w Urzędzie Gminy w Sicienku z dnia 5 lutego 2009 roku [...]

Zarządzenie 10/2009

w sprawie powołania komisji konkursowej z dnia 27 stycznia 2009 roku [...]

Zarządzenie nr 9/2009

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania przez osoby niepełnosprawne z mikrobusu  "BUS-TAXI" z dnia 27 stycznia 2009 roku [...]

Zarządzenie nr 8/2009

w sprawie ustalenia stawki za korzystanie przez gminne jednostki organizacyjne z pojazdów należących do Urzędu Gminy w Sicienku z dnia 27 stycznia 2009 roku [...]

Zarządzenie 7/2009

w sprawie powołania komisji konkursowej z dnia 21 stycznia 2009 roku [...]

Zarządzenie 6/2009

w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla niektórych spraw prowadzonych przez Urząd Gminy w Sicienku z dnia 20 stycznia 2009 roku  [...]

Zarządzenie 5/2009

w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 16 stycznia 2009 roku [...]

Zarządzenie 4/2009

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Samsiecznie z dnia 15 stycznia 2009 roku [...]

Zarządzenie 3/2009

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Sicienko z dnia 14 stycznia 2009 roku [...]

Zarządzenie 2/2009

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego z dnia 6 stycznia 2009 roku [...]

Zarządzenie 1/2009

w sprawie ustalenia w roku 2009 dni dodatkowo wolnych od pracy z dnia 2 stycznia 2009 roku [...]

metryczka