Harmonogram pracy Rady Gminy Sicienko na 2008 rok

HARMONOGRAM PRACY
RADY GMINY SICIENKO
NA 2008 ROK

LUTY

 1. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Sicienko za
  2007 rok.
 2. Przedstawienie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sicienko na 2008 rok.
 3. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Sicienko podjętych w 2007 roku.
 4. Informacja  o   realizacji   programu  współpracy   gminy   Sicienko   z   organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2007 rok.
 5. Informacja o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2007 rok.
 6. Przyjęcie   miejscowego   planu   zagospodarowania  przestrzennego   dla   części   wsi Pawłówek.

KWIECIEŃ

 1. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku.
 2. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2007 roku i absolutorium dla Wójta
  Gminy.

CZERWIEC

 1. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie
  gminy Sicienko.
 2. Informacja    o    przygotowaniach    Gminnego     Ośrodka    Kultury    i    jednostek odpowiedzialnych za realizację letniego wypoczynku.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Sicienko.

SIERPIEŃ

 1. Informacja o działalności Zakładu Komunalnego w Sicienku.
 2. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 3. Informacja o działaniach Izby Rolniczej.

PAŹDZIERNIK

 1. Przyjęcia przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku
 2. Przyjęcie programu współpracy gminy Sicienko z organizacjami pozarządowymi i
  innymi   podmiotami   w   zakresie   działalności   pożytku   publicznego   na   2009 rok.
 3. Informacja na temat działań w zakresie rozwoju turystyki na terenie gminy Sicienko.
 4. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Sicienko.

GRUDZIEŃ

 1. Przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu
  określającego   wysokość   oraz   szczegółowe   warunki   przyznawania  nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 3. Przyjęcie harmonogramu pracy Rady Gminy na 2009 rok.
 4. Przyjęcie    Gminnego    Programu    Profilaktyki    i    Rozwiązywania    Problemów
  Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
 5. Informacja  Wójta  o   zgłoszonych  żądaniach   i   wydanych  decyzjach  w  sprawie
  naliczonych opłat od nieruchomości sprzedanych po uchwaleniu miejscowych planów
  zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienko
Marek Nadolny

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Sicienko, Uchwała Nr XVII/98/07 (28 grudnia 2007)
Opublikował: Anna Rudniak (4 stycznia 2008, 15:00:56)

Ostatnia zmiana: Anna Rudniak (6 stycznia 2009, 11:14:40)
Zmieniono: zmiana lokalizacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2234