Plany pracy 2009

Plany pracy 2009

Plan pracy Komisji Kultury i Spraw Obywatelskich na 2009 rok

  Plan pracy Komisji Kultury i Spraw Obywatelskich.   Opiniowanie materiałów sesyjnych oraz uchwał Rady Gminy Sicienko. Kontrola realizacji uchwał Rady Zgłaszanie inicjatyw uchwałodawczych Współpraca z gminnymi [...]

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na 2009 rok

  PLAN PRACYKOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA 2009 ROK   Praca nad uchwałami i szczegółowa ich analiza. Współpraca z Wójtem Gminy. Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska. Promocja Gminy. Popieranie inicjatyw [...]

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok

  Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.   Opiniowanie uchwał Rady Gminy i sprawowanie kontroli nad ichrealizacją. Analiza wykonania budżetu gminy za 2008r Wystąpienie z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w [...]

Plan pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

  P l a n  P r a c yGminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowychna rok 2009 [...]

Harmonogram pracy Rady Gminy Sicienko na 2009 rok

Załącznik do uchwały nr XXVIII/177/08Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 grudnia 2008 r.   HARMONOGRAM PRACYRADY GMINY SICIENKONA 2009 ROK   LUTY Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Sicienko za 2008 [...]

metryczka