Harmonogram pracy Rady Gminy Sicienko na 2009 rok

Załącznik
do uchwały nr XXVIII/177/08
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

HARMONOGRAM PRACY
RADY GMINY SICIENKO
NA 2009 ROK

 

LUTY

 1. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Sicienko za 2008 rok.
 2. Przedstawienie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sicienko na 2009 rok.
 3. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Sicienko podjętych w 2008 roku.
 4. Informacja o realizacji programu współpracy gminy Sicienko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2008 rok.
 5. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z:
  - gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych za 2008 rok,
  - gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2008 rok.

KWIECIEŃ

 1. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku.
 2. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2008 roku i absolutorium dla Wójta Gminy.
 4. Informacja o wykorzystaniu środków i realizacji zadań przez kluby sportowe w 2008 roku.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Sicienko.

CZERWIEC

 1. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Sicienko.
 2. Informacja o przygotowaniach Gminnego Ośrodka Kultury i jednostek odpowiedzialnych za realizację letniego wypoczynku.

SIERPIEŃ

 1. Informacja o działalności Zakładu Komunalnego w Sicienku.
 2. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 3. Informacja o działaniach Izby Rolniczej.

PAŹDZIERNIK

 1. Przyjęcia przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku.
 2. Przyjęcie programu współpracy gminy Sicienko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2010 rok.
 3. Informacja na temat działań w zakresie rozwoju turystyki na terenie gminy Sicienko.
 4. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Sicienko.

GRUDZIEŃ

 1. Przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych.
 2. Przyjęcie harmonogramu pracy Rady Gminy na 2010 rok.
 3. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
 4. Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w sprawie naliczonych opłat od nieruchomości sprzedanych po uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Sicienko, Uchwała nr XXVIII/177/08 (30 grudnia 2008)
Opublikował: Anna Rudniak (7 stycznia 2009, 11:22:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1995