Plan pracy Komisji Kultury i Spraw Obywatelskich na 2009 rok

 

Plan pracy
Komisji Kultury i Spraw Obywatelskich.

 

 1. Opiniowanie materiałów sesyjnych oraz uchwał Rady Gminy Sicienko.
 2. Kontrola realizacji uchwał Rady
 3. Zgłaszanie inicjatyw uchwałodawczych
 4. Współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi:
  • Gminną       Komisją       Rozwiązywania        Problemów Alkoholowych      w      zakresie      wypracowania      systemu przeciwdziałania problemom występującym na terenie gminy oraz   działań   profilaktycznych   skierowanych   do   dzieci   i młodzieży.
  • Gminnym   Organizatorem   Sportu   w   zakresie   rozwoju sportu i turystyki na terenie gminy, opracowaniem gminnego kalendarza     imprez     sportowych,     wspomaganie     klubów działających w gminie Sicienko.
  • Dyrektorem Gminnego  Ośrodka Kultury  oraz domami kultury         współorganizowanie   i   wspomaganie    inicjatyw mieszkańców gminy w zakresie rozwoju kultury, w tym także wzbogacanie oferty kulturalnej domów kultury i bibliotek.
  • Dyrektorami szkół w zakresie rozwoju edukacji, kultury, sportu i rekreacji oraz organizacji czasu wolnego  dzieci i młodzieży w oparciu o bazę lokalową placówek oświatowych. Analiza     bezpieczeństwa     i     możliwości rozwiązywania problemów wychowawczych w szkołach.
  • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej      rozpoznanie problemów   społecznych  i   stopnia  ich  nasilenia  w  gminie Sicienko, wspieranie inicjatyw służących ich rozwiązywaniu.
  • Współpraca    ze     stowarzyszeniami     i     organizacjami pozarządowymi  działającymi  na  terenie  gminy.   Wspieranie inicjatyw mających na celu pozyskiwanie przez te organizacje funduszy na realizację programów w zakresie kultury, edukacji i sportu.
  • Pomoc w wypracowaniu modelu współpracy organizacji pozarządowych oraz współpraca z Radą Powiatową Organizacji Pozarządowych.
  • Współpraca z Policją -   analiza stanu bezpieczeństwa w gminie Scienko.
 5. Udział przedstawicieli komisji w pracach komisji konkursowych przyznających środki finansowe na realizację zadań z zakresu kultury, edukacji, sportu, organizacji czasu wolnego oraz innych komisjach tematycznych.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Wojnowski

metryczka


Wytworzył: Komisja Kultury i Spraw Obywatelskich (25 lutego 2009)
Opublikował: Anna Rudniak (7 kwietnia 2009, 13:07:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1617