Plan pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

P l a n  P r a c y
Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2010
STYCZEŃ
 1. Omówienie zadania związanego z realizacją zadania związanego z feriami zimowymi.
 2. Omówienie zadań do realizacji w roku 2010 w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
 3. Sprawy bieżące Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
LUTY
 1. Przedłożenie GKRPA sprawozdania z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2010. 
 2. Omówienie sprawozdań z działalności Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego oraz pracy psychologa za rok 2009. 
 3. Omówienie wyników przeprowadzonych konkursów na realizację : 
  • programu profilaktyczno-wychowawczego   „Spójrz inaczej” 
  • zajęć socjoterapeutycznych 
  • organizacji czasu wolnego i rozwoju zainteresowań 
  • zajęć sportowych 
  • programu Zastępowania Agresji 
 4. Sprawy bieżące  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

MARZEC
 1. Omówienie przygotowania do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2010. 
 2. Omówienie  przygotowania  do zadania pn. diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych występujących na terenie Gminy Sicienko. 
 3. Omówienie  sposobu dalszego prowadzenia grup wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy. 
 4. Sprawy bieżące.

KWIECIEŃ
 1. Kontrola placówek handlowych pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
 2. Sprawy bieżące.

MAJ
 1. Omówienie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – analiza złożonych ofert, 
 2. Sprawy bieżące.

CZERWIEC
 1. Zakwalifikowanie uczniów na obóz socjoterapeutyczny. 
 2. Omówienie przygotowań do zakończenia „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
 3. Sprawy bieżące komisji.

LIPIEC
 1. Sprawy bieżące Komisji.

SIERPIEŃ
 1. Podjęcie działań zmierzających  do podniesienia wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z alkoholizmem, przemocą, agresją poprzez zorganizowanie spotkań edukacyjnych zwiększających świadomość społeczeństwa. 
 2. Sprawy bieżące.

WRZESIEŃ
 1. Omówienie sprawozdania z organizacji obozu socjoterapeutycznego. 
 2. Omówienie sprawozdań koordynatorów z organizacji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i podsumowanie kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł „ – wnioski i uwagi. 
 3. Sprawy różne.

PAŻDZIERNIK
 1. Kontrola zajęć pozalekcyjnych. 
 2. Sprawy bieżące

LISTOPAD
 1. Przygotowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 
 2. Przygotowanie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.
 3.  Sprawy bieżące komisji.

GRUDZIEŃ
 1. Sprawy bieżące komisji.

metryczka


Wytworzył: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sicienku (8 stycznia 2010)
Opublikował: Magdalena Kluska (22 stycznia 2010, 10:39:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2152