Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krajeńskiej
w Samsiecznie
                                                                                                                                     

adres:
Samsieczno 34A lokal 6
86-014 Sicienko

e-mail: smzk@o2.pl
www: www.smzks.blox.pl/html

Nr konta:
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
87 8142 1046 0110 0538 2000 0001Stowarzyszenie działa od marca 2009r. Siedzibą Stowarzyszenia jest świetlica "Zapiecek" przy Szkole Podstawowej w Samsiecznie.

Skład Zarządu/ Funkcja:

1. Jakubowska Dorota-   Prezes Zarządu
2. Juszczak Wioletta-   Wiceprezes Zarządu
3. Rakowicz Helena-   Skarbnik
4. Pełka Barbara-   Sekretarz

Główne cele:

Podejmowanie działań na rzecz rozwoju sołectwa Samsieczno oraz wspieranie społecznej aktywności jego mieszkańców, a w szczególności:
 • promowanie regionu, kultury ludowej i lokalnych tradycji
 • upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki,
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich
 • popieranie inicjatyw podejmowanych przez organizacje i grupy młodzieżowe
 • wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi
 • wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych
 • promowanie czynnego i twórczego sposobu życia społeczności lokalnej w zgodzie z naturą i tradycją
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, inicjowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnegopromocja i organizowanie wolontariatu
 • współpraca z innymi organizacjami w sprawach zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • organizowanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • koordynowanie i prowadzenie działalności charytatywnej
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a jednocześnie podtrzymywania tradycji narodowej,
 • pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Działalność organizacji, osiągnięcia:

Realizowanie działań na rzecz środowiska lokalnego, mających na celu
 ożywienie życia, podniesienie wiedzy i wrażliwości kulturowej mieszkańców
 oraz integrację międzypokoleniową
 
 • 2010  -  Projekt „Spotkania muzyczne pod strzechą” finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach programu Kultura Bliska 2010 
 • 2011 -  Projekt „Na dobry początek – działania edukacyjne w sołectwie Samsieczno” finansowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach POKL działanie nr 9.5.
 • 2012 – Projekt „Spotkania muzyczne pod strzechą II” – finansowany przez Urząd Gminy Sicienko w ramach zadania: Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • 2013 – Projekt „Radość muzykowania” – finansowany przez Urząd Gminy Sicienko w ramach zadania: Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • 2014 – Projekt „Spotkania muzyczne pod strzechą ” – finansowany przez Urząd Gminy Sicienko w ramach zadania: Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej
Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie


 • Pozyskanie środków na zakup i uszycie strojów dla zespołu folklorystycznego „Frechowne Sznupki”.
 • Współorganizowanie szkolnych uroczystości, m.in.: z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek, Dnia Patrona Szkoły.
 • Organizacja koncertów prezentujących  różne gatunki muzyki.

Promowanie działalności Stowarzyszenia,  Krajny i Gminy Sicienko na zewnątrz
 •   2011 – „Gadki z krajeńskiej chatki” – prowadzenie warsztatów kulinarnych
            w Warszawie, w ramach projektu UFO.
 • 2013 – Zajęcie III miejsca w konkursie na wieniec dożynkowy podczas Gminnych Dożynek w Sicienku
 • 2014 – Zdobycie tytułu „SREBRNY RARYTAS” na XI Jarmarku Kujawsko-Pomorskim w Myślęcinku.
 • 2015 – Uczestnictwo w Jarmarku Wielkanocnym w Przysieku.


metryczka


Wytworzył: Kaźnica Grażyna, Prezes Zarządu (5 października 2010)
Opublikował: Magdalena Kieras (5 października 2010, 12:29:37)

Ostatnia zmiana: Luiza Bonk (14 maja 2015, 10:27:47)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4789