2011

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2011

Zarządzenie nr 88/2011

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok [...]

Zarządzenie nr 87/2011

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowejz dnia 28 grudnia 2011 r. [...]

Zarządzenie nr 86/2011

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2012 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej [...]

Zarządzenie Nr 85/2011

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rokz dnia 12 grudnia 2011 r. [...]

Zarządzenie nr 84/2011

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowejz dnia 5 grudnia 2011 r. [...]

Zarządzenie nr 83/2011

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rokz dnia 30 listopada 2011 r. [...]

Zarządzenie nr 82/2011

w sprawie zatwierdzenia cen za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku w zakresie zimowego utrzymania drógz dnia 30 listopada 2011 r. [...]

Zarządzenie nr 81/2011

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok(na ostatniej stronie każdego załącznika znajduje się podpis Wójta Gminy [...]

Zarządzenie nr 80/11

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Sicienko dotyczących zmiany Statutu Sołectwa Sicienkoz dnia 25 listopada 2011 roku [...]

Zarządzenie nr 79/11

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Samsieczno dotyczących zmiany Statutu Sołectwa Samsieczno z dnia 25 listopada 2011 roku [...]

Zarządzenie 78/2011

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2012-2017 [...]

Zarządzenie 77/2011

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu budżetu gminy na 2012 rok [...]

Zarządzenie 76/2011

zmieniające Zarządzenie nr 8/2011 Wójta Gminy Sicienko z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, określenia [...]

Zarządzenie 75/2011

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok. [...]

Zarządzenie 74/2011

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok. [...]

Zarządzenie 73/2011

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/2011 Wójta Gminy Sicienko z dnia 7 października 2011 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.z dnia 31 października 2011 roku [...]

Zarządzenie 72/2011

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok [...]

Zarządzenie 71/2011

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr. 63/2011 Wójta Gminy Sicienko z dnia 12 września 2011 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rokz dnia 30 września 2011 roku [...]

Zarządzenie 70/2011

w sprawie: zmian w składach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie gminy Sicienko wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na 9 października 2011 rokuz dnia 29 [...]

Zarządzenie 69/2011

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rokz dnia 28 września 2011 roku [...]

Zarządzenie 68/2011

w sprawie powołania komisji przetargowejz dnia 28 września 2011 roku [...]

Zarządzenia 67/2011

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie gminy Sicienko wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 rokuz dnia 19 września 20 [...]

Zarządzenie 66/2011

zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatności za wynajem lokali Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienkuz dnia 14 września 2011 roku [...]

Zarządzenie 65/2011

zmieniające Zarządzenie Nr. 48/11 Wójta Gminy Sicienko z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów oświatowychz dnia 13 września 2011 roku [...]

Zarządzenie 64/2011

w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla wykonania zadań w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 12 września 2011 roku [...]

Zarządzenie 63/2011

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rokz dnia 12 września 2011 roku [...]

Zarządzenie 62/2011

w sprawie: ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2012 rokz dnia 12 września 2011 roku [...]

Zarządzenie 61/2011

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytówz dnia 2 września 2011 roku [...]

Zarządzenie 60/2011

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rokz dnia 2 września 2011 roku [...]

Zarządzenie 59/2011

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienkoz dnia 30 sierpnia 2011 roku [...]

Zarządzenie 58/2011

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Samsieczno i z mieszkańcami Sołectwa Sicienko dotyczących utworzenia Sołectwa Teresinz dnia 30 sierpnia 2011 roku [...]

Zarządzenie 57/2011

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko informacji z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za I półrocze 2011r.z dnia 29 sierpnia 2011 roku [...]

Zarządzenie 56/2011

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko informacji o kształtowaniu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2011-2017 za I półrocze 2011r.z dnia 29 sierpnia 2011 roku [...]

Zarządzenie 55/2011

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r. [...]

Zarządzenie 54/2011

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu ze służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu bydgoskiegoz dnia 19 sierpnia 2011 roku [...]

Zarządzenie 53/2011

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rokz dnia 8 sierpnia 2011 roku [...]

Zarządzenie 52/2011

w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego dla wykonania zadań w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 8 sierpnia 2011 roku [...]

Zarządzenie 51/2011

w sprawie: upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 8 sierpnia 2011 roku [...]

Zarządzenie 50/2011

w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 8 sierpnia 2011 roku [...]

Zarządzenie 49/2011

w sprawie: wyznaczenia na terenie gminy Sicienko liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu [...]

Zarządzenie 48/2011

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów oświatowych [...]

Zarządzenie 47/2011

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.z dnia 26 lipca 2011 roku [...]

Zarządzenie 46/2011

w sprawie organizacji formacji obrony cywilnej w gminie, na wypadek zagrożenia, wojny oraz wystąpienia klęski żywiołowejz dnia 14.07.2011 roku [...]

Zarządzenie 45/2011

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok. [...]

Zarządzenie 44/2011

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2011-2017 [...]

Zarządzenie 43/2011

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoz dnia 05.07.2011 roku [...]

Zarządzenie 42/2011

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji do oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu "Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim"z dnia 04.07.2011 roku [...]

Zarządzenie 41/2011.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013z dnia 30.06.2011 roku [...]

Zarządzenie 40/2011.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013z dnia 30.06.2011 roku [...]

Zarządzenie 39/2011.

w sprawie: zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Sicienko na 2011 rokz dnia 30.06.2011 roku [...]

Zarządzenie 38/2011

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku "Wyprawka szkolna"z dnia 30.06.2011 roku [...]

Zarządzenie 37/2011

w sprawie powołania gminnej komisji do oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu "Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim"z dnia 27.06.2011 roku [...]

Zarządzenie 36/2011

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejz dnia 17.06.2011 roku [...]

Zarządzenie 35/2011

w sprawie:zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejz dnia 17.06.2011 roku [...]

Zarządzenie 34/2011

w sprawie ustalenia regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sicienkoz dnia 17.06.2011 [...]

Zarządzenie 28/2011

w sprawie ustalenia wytycznych organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Sicienko na rok szkolny 2011-2012 z dnia 12 kwietnia 2011 roku [...]

Zarządzenie 27/2011

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok z dnia 30 marca 2011 roku [...]

Zarządzenie 26/2011

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko informacji o stanie mienia Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2011 roku [...]

Zarządzenie 25/2011

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za 2010 rok z dnia 28 marca 2011 roku [...]

Zarządzenie 24/2011

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok  [...]

Zarządzenie 23/2011

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok z dnia 15 marca 2011 roku [...]

Zarządzenie 22/2011

w sprawie powołania komisji konkursowej z dnia 11 marca 2011 roku [...]

Zarzadzenie 21/2011

w sprawie opłat za dzierżawę lokali użytkowych w obiektach komunalnych, opłat za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na działalność, pod garaże i pomieszczenia gospodarcze oraz za grunty rolne z dnia 1 marca 2011 roku [...]

Zarządzenie 20/2011

w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakła Komunalny w Sicienku dotyczące wywozu nieczystości stałych z dnia 1 marca 2011 roku [...]

Zarządzenie 19/2011

zmieniające Zarządzenie Nr 15/11 Wójta Gminy Sicienko z 1 lutego 2011 roku w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy w Sicienku, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjnyz dnia 22 lutego 201 [...]

Zarządzenie 18/2011

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Sicienko z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 16 lutego 2011 roku [...]

Zarządzenie 17/2011

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Sicienko z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego  z dnia 10 [...]

Zarządzenie 16/2011

w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Sicienku z dnia 1 czerwca 2012 roku [...]

Zarządzenie 15/2011

w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy w Sicienku, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjnyz dnia 22 lutego 2011 roku [...]

Zarządzenie 14/2011

w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Sicienkoz dnia 1 lutego 2011 roku [...]

Zarządzenie 13/2011

w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 1 lutego 2011 roku [...]

Zarządzenie 12/2011

w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 1 lutego 2011 roku [...]

Zarządzenie 11/2011

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonania w 2011 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 26 stycznia 2011 roku [...]

Zarządzenie 10/2011

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2011 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego [...]

Zarządzenie 9/2011

zmieniające Zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich z dnia 26 stycznia 2011 roku [...]

Zarządzenie 8/2011

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2011 roku [...]

Zarządzenie 7/2011

w sprawie uzupełnienia składu komisji konkursowej powołanej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2011 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i [...]

Zarządzenie 6/2011

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2011 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej [...]

Zarządzenie 5/2011

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2011 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodoweg [...]

Zarządzenie 4/2011

w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem lokali Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku z dnia 20 stycznia 2011r [...]

Zarządzenie 3/2011

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich [...]

Zarządzenie 2/2011

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 4 stycznia 2011r [...]

Zarządzenie 1/2011

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 4 [...]

metryczka