Harmonogram pracy Rady Gminy Sicienko na rok 2011                 Załącznik
              do uchwały nr  III/16/10
              Rady Gminy Sicienko
             z dnia 29 grudnia 2010 r.

HARMONOGRAM PRACY
RADY GMINY SICIENKO
NA 2011 ROK
 
LUTY
 
 1. Przedstawienie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sicienko na 2011 rok.
 2. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Sicienko podjętych w 2010 roku.
 3. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2011 roku.
 4. Informacja o realizacji programu współpracy gminy Sicienko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2010 rok.
 5. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z:
  - gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych za 2010 rok,
  - gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2010 rok.
 
KWIECIEŃ
 
 1. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku.
 2. Informacja o działalności Samorządowych Instytucji Kultury.
 3. Informacja o wykorzystaniu środków i realizacji zadań przez kluby sportowe w 2010 roku.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Sicienko.
 
CZERWIEC
 
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2010 roku i absolutorium dla Wójta Gminy.
 2. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Sicienko.
 3. Informacja o przygotowaniach Samorządowych Instytucji Kultury i jednostek odpowiedzialnych za realizację letniego wypoczynku.
 
 
SIERPIEŃ
 
 1. Informacja o działalności Zakładu Komunalnego w Sicienku.
 2. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 3. Informacja o działaniach Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej.
 
 
PAŹDZIERNIK
 
 1. Przyjęcie przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2011 roku
 2. Uchwalenie rocznego programu współpracy gminy Sicienko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012  rok
 3. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Sicienko.
 4. Przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych.
 
 
GRUDZIEŃ
 
 1. Przyjęcie budżetu gminy Sicienko na 2012 rok.
 2. Przyjęcie harmonogramu pracy Rady Gminy na 2012 rok.
 3. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
 4. Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w sprawie naliczonych opłat od nieruchomości sprzedanych po uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 
 
 
Harmonogram pracy może być uzupełniany w trakcie roku zgodnie z bieżącymi potrzebami.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Sicienko, Uchwała Nr III/16/10 (4 stycznia 2011)
Opublikował: Magdalena Kieras (9 lutego 2011, 13:17:21)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (9 lutego 2011, 13:39:23)
Zmieniono: dodano harmonogram pracy Rady Gminy na rok 2011

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1415