2014

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2014

Zarządzenie 90/2014

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014rok. [...]

Zarządzenie 89/2014

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie  Gminy w Sicienkuz dnia 29 grudnia 2014roku [...]

Zarządzenie 88/14

zmieniające zarządzenie nr 67/14 Wójta Gminy Sicienko z dnia 17 września 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów oświatowychz dnia 23 grudnia 2014 roku [...]

Zarządzenie 87/2014

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie  w 2015 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 12 grudnia 2014 roku. [...]

Zarządzenie 86/2014

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok [...]

Zarządzenie 85/2014

w sprawie wyznaczenia  jednostki właściwej do przeprowadzenia zapytania ofertowego w zakresie świadczenia w 2015 roku usług ubezpieczenia  mienia i odpowiedzialności na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Sicienkoz dnia 25 listopada [...]

Zarządzenie 84/2014

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok [...]

Zarządzenie 83/2014

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2015-2019 Uzasadnienie podpisane przez Wójta Gminy Sicienko [...]

Zarządzenie 82/2014

w sprawie ustalenia regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienku.z dnia 14 listopada 2014 roku [...]

Zarządzenie 81/2014

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu budżetu gminy na 2015 rokUzasadnienie podpisane przez Wójta Gminy Sicienko [...]

Zarządzenie 80/2014

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok [...]

Zarządzenie 79/2014

z dnia 12 listopada 2014r [...]

Zarządzenie 78/2014

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok. [...]

Zarządzenie 77/2014

w sprawie powołania operatorów  systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych dla wykonania zadań w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 16 listopada 2014 roku z dnia 29 października 2014 r. [...]

Zarządzenie 76/2014

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku z dnia 28 października 2014 roku [...]

Zarządzenie 75/2014

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rokz dnia 14 października 2014 roku [...]

Zarządzenie 74/2014

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok. [...]

Zarządzenie 73/2014

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla wykonywania zadań w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 16 listopada 2014 rokuz dnia 6 października 2014 roku [...]

Zarządzenie 72/14

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 16 listopada 2014 roku.z dnia 1 października 2014 roku [...]

Zarządzenie 71/14

w sprawie opłat za dzierżawę lokali użytkowych w obiektach komunalnych ,opłat za dzierżawę gruntu  z przeznaczeniem na działalność, pod garaże i pomieszczenia gospodarcze oraz za grunty rolne.z dnia 30 września 2014 roku [...]

Zarządzenie 70/14

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 roku. z dnia 30 września 2014 roku [...]

Zarządzenie 69/2014

w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 16 listopada 2014z dnia 19 września 2014 r. [...]

Zarządzenie 68/2014

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rokz dnia 19 września 2014 roku [...]

Zarządzenie 67/2014

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie  z gminnych obiektów oświatowychz dnia 17 września 2014 roku [...]

Zarządzenie 66/2014

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rokz dnia 09 września 2014 roku [...]

Zarządzenie 65/2014

w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2015 rokz dnia 2 września 2014 roku [...]

Zarządzenie 64/2014

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok. [...]

Zarządzenie 63/2014

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Sicienko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczychz dnia 26 sierpnia 2014 roku [...]

Zarządzenie 62/2014

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko informacji z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za I półrocze 2014 [...]

Zarządzenie 61/2014

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2014-2019 [...]

Zarządzenie 60/2014

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 [...]

Zarządzenie 59/2014

w sprawie powołania komisji przetargowejz dnia 12 sierpnia 2014 roku [...]

Zarządzenie 58/2014

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014z dnia 11 sierpnia 2014 [...]

Zarządzenie 57/14

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015z dnia11 sierpnia 2014 roku [...]

Zarządzenie 56/2014

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytówz dnia 5 sierpnia 2014 roku [...]

Zarządzenie 55/2014

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rokz dnia 28 lipca 2014 roku [...]

Zarządzenie 54/2014

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.z dnia 16 lipca 2014 roku [...]

Zarządzenie 53/2014

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoz dnia 3 lipca 2014 roku [...]

Zarządzenie nr 52/2014

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rokz dnia 1 lipca 2014 roku [...]

Zarządzenie 51/2014

w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla pojazdów służbowych należących do Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 1 lipca 2014 roku [...]

Zarządzenie 50/2014

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. obsługi kancelarii Urzędu, promocji i ochrony zdrowia w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 26 czerwca 2014 roku [...]

Zarządzenie 49/2014

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rokz dnia 20 czerwca 2014 roku [...]

Zarządzenie 48/2014

w sprawie powołania gminnej komisji do oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu "Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim" w roku 2014 [...]

Zarządzenie 47/2014

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowiez dnia 16 czerwca 2014 roku [...]

Zarządzenie 46/2014

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowiez dnia 16 czerwca 2014 roku [...]

Zarządzenie 45/2014

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowiez dnia 26 maja 2014 roku [...]

Zarządzenie 44/2014

W sprawie: określenia zadań realizowanych w ramach środków na remonty dróg gminnychz dnia 22 maja 2014 roku [...]

Zarządzenie 43/2014

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.z dnia 22 maja 2014 roku [...]

Zarządzenie 42/2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowejz dnia 20 maja 2014 roku [...]

Zarządzenie 41/2014

w sprawie: Instrukcji stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 20 maja 2014 roku [...]

Zarządzenie 40/2014

w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Sicienku oraz Obwodowej Komisji nr 11 w Strzelewie- powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 rokuz dnia 19 maja 2014 [...]

Zarządzenie 39/2014

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Sicienku oraz Obwodowej Komisji nr 11 w Strzelewie- powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 rokuz [...]

Zarządzenie 38/2014

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznejz dnia 12 maja 2014 roku [...]

Zarządzenie 37/2014

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznejz dnia 12 maja 2014 roku [...]

Zarządzenie 36/2014

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowiez dnia 9 maja 2014 roku [...]

Zarządzenie 35/2014

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Sicienku powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 roku z dnia 6 maja 2014 roku [...]

Zarządzenie 34/2014

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczych dla wykonania zadań w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 rokuz dnia 6 maja 2014 roku [...]

Zarządzenie 33/2014

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania finansowego za 2013 rokz dnia 5 maja 2014 roku [...]

Zarządzenie 32/2014

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie gminy Sicienko wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 rokuz dnia 5 maja 2014 roku [...]

Zarządzenie 31/2014

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.z dnia 22 kwietnia 2014 roku [...]

Zarządzenie 30/2014

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.z dnia 10 kwietnia 2014 roku [...]

Zarządzenie 29/2014

w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego dla wykonania zadań w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 rokuz dnia 9 kwietnia 2014 roku [...]

Zarządzenie 28/2014

w sprawie ustalenia założeń do organizacji pracy szkół na rok szkolny 2014/2015z dnia 8 kwietnia 2014 roku [...]

Zarządzenie 27/2014

w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 rokuz dnia 2 kwietnia 2014 roku [...]

Zarządzenie 26/2014

Zmieniające Zarządzenie w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o stanie mienia Gminy Sicienko.z dnia 31 marca 2014 roku [...]

Zarządzenie 25/2014

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.z dnia 31 marca 2014 roku [...]

Zarządzenie 24/2014

w sprawie: określenia zadań realizowanych w ramach środków na remonty dróg gminnych z dnia 27 marca 2014 roku [...]

Zarządzenie 23/2014

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za 2013 rok. [...]

Zarządzenie 22/2014

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnego Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o stanie mienia Gminy Sicienkoz dnia 27 marca 2014 roku [...]

Zarządzenie 21/2014

w sprawie:przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. [...]

Zarządzenie 20/2014

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.z dnia 25 marca 2014 roku [...]

Zarządzenie 19/2014

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zadań z zakresu [...]

Zarządzenie 18/2014

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoz dnia 17 marca 2014 roku [...]

Zarządzenie 17/2014

w sprawie: ustalenia kwoty dofinansowania okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowychz dnia 17 marca 2014 roku [...]

Zarządzenie 16/2014

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.z dnia 13 marca 2014 roku [...]

Zarządzenie nr 15/2014

w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 rokuz dnia 5 marca 2014 r. [...]

Zarządzenie 14/2014

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2014 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego [...]

Zarządzenie 13/2014

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.z dnia 28 lutego 2014 roku [...]

Zarządzenie 12/2014

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Sicienko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 [...]

Zarządzenie 11/2014

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury w Gminie Sicienkoz dnia 24 lutego 2014 roku [...]

Zarządzenie 10/2014

w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowychz dnia 18 lutego 2014 roku [...]

Zarządzenie 9/2014

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na prowadzenie sekcji sportowychz dnia 18 lutego 2014 roku [...]

Zarządzenie 8/2014

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2014 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w [...]

Zarządzenie 7/2014

w sprawie powołania Komisji Socjalnejz dnia 7 lutego 2014 roku [...]

Zarządzenie 6/2014

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014z dnia 31 stycznia 2014 roku [...]

Zarządzenie 5/2014

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2014 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejz dnia 29 stycznia 2014 roku [...]

Zarządzenie 4/2014

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.z dnia 15 stycznia 2014 roku [...]

Zarządzenie 3/2014

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 10 stycznia 2014 roku [...]

Zarządzenie 2/2014

w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach z dnia 8 stycznia 2014 roku [...]

Zarządzenie 1/2014

w sprawie ustalenia w roku 2014 dni dodatkowo wolnych od pracyz dnia 2 stycznia 2014 roku [...]

metryczka