2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010

Konkurs ofert na wykonywanie w 2010 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego - ZAKOŃCZONY

Załącznik
do Zarządzenia nr 77/09
Wójta Gminy Sicienko
 z dnia 28.12.2009 r.

 

WÓJT GMINY SICIENKO
ogłasza
konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego,
w różnych dyscyplinach sportowych,
na terenie Gminy Sicienko w 2010 roku

 

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1. Wysokość środków budżetowych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego wynosi łącznie do 82 000,00 zł.
 2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe działające jako stowarzyszenia, które prowadzą działania w zakresie sportu kwalifikowanego wśród mieszkańców gminy Sicienko i uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Zlecenie zadania i przyznanie dotacji nastąpi z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.); Uchwały Nr XVIII/100/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 stycznia 2008 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21.02.2008 roku, Nr 28, poz. 390); ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz innych właściwych przepisów.
 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 5. Dotacja będzie przekazana jednorazowo lub w transzach, przy czym uruchomienie kolejnej transzy będzie uwarunkowane rozliczeniem poprzedniej.
 6. Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2010r.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Koszty realizacji zadania poniesione przez Oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę.
 4. Szczegółowe terminy i warunki realizacji poszczególnych zadań określone będą w zawartych umowach.

IV. Miejsce, termin i warunki składania ofert:

 1. Wzór oferty można pobrać ze strony www.bip.sicienko.pl - zakładka „Konkursy” lub osobiście w Urzędzie Gminy w Sicienku, pokój numer 12.
 2. Do oferty należy dołączyć:
  • odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, wystawiony najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania ofert;
  • aktualny statut;
  • merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności.
   W przypadku złożenia kserokopii ww. dokumentów, osoby reprezentujące oferenta zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
 3. Oferty, podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – rozwój sportu kwalifikowanego” w terminie do 15 stycznia 2010 roku do godz. 15:15 w Kancelarii Urzędu Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko lub przesłać pocztą na podany powyżej adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

V. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 stycznia 2010  roku w Urzędzie Gminy w Sicienku.
 2. Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy.
 3. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
  • spełnienie wymogów formalnych;
  • rodzaj i cel zadania;
  • sposób realizacji zadania;
  • kosztorys, w szczególności ze względu na rodzaj kosztów;
  • udział środków własnych i posiadanych z innych źródeł;
  • zasoby kadrowe;
  • dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu kwalifikowanego;
  • wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie, referencje;
  • dotychczasowa współpraca z gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się z zawartych w ciągu ostatnich 2 lat umów i porozumień.
 4. Ostateczną decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskały dotację oraz o wysokości dotacji podejmie Wójt Gminy w formie zarządzenia.
 5. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz dostarczona wnioskodawcom.

VI. Postanowienia końcowe:

 1. Wójt Gminy Sicienko zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 2. Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:
  • wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;
  • dostarczenie na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (rachunków, faktur) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

 

Wzór oferty (70kB) word


Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29.01.2010 roku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (28 grudnia 2009)
Opublikował: Anna Rudniak (28 grudnia 2009, 08:05:01)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (30 stycznia 2014, 09:50:50)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2010

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1644