2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015r | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2015

11.02.2010r. - Obwieszczenie - dotyczy przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącej stacji paliw płynnych na działce 64/8 w Sicienku

Sicienko, dnia 11.02.2010 r.

Nasz znak: GKOŚiR.7624/24/09/10

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Sicienko

     Stosownie do Działu III „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska” oraz na podstawie art. 33 ust.1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej stacji paliw płynnych na działce nr ewid. 64/8 obręb Sicienko, położonej przy ul. Mroteckiej 16 w Sicienku.
     Organem właściwym do wydania powołanej decyzji jest Wójt Gminy Sicienko. Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w przedmiocie wydania powołanej decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
     Zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków oraz zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, pokój nr 3 i jest dostępna w godzinach pracy urzędu (od pn-pt w godz. 7.15-15.15).
Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 34 uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: gkosir@sicienko.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym /Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm./. Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sicienko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty tj. zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sicienko, na tablicy ogłoszeń sołectwa Sicienko,  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sicienko www.bip.sicienko.pl.

WÓJT
mgr Jan Wach

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (11 lutego 2010)
Opublikował: Magdalena Kluska (11 lutego 2010, 14:14:55)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (21 lutego 2014, 12:57:20)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2010

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2611