2008

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015r | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2015

2008

23.12.2008 - Zawiadomienie

Nasz znak:RGKOSiR.7624-3/7/08 Sicienko, dnia 23.12.2008 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późn zm.) Wójt [...]

10.12.2008r. - Informacja o przesunięciu terminu załatwienia sprawy

Nasz znak:GKOŚiR.7624-3/7/08 Sicienko, dnia 10.12.2008 r. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Rolniczy Zakład Doświadczalny wMinikowie Oddział w Mochełku Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

29.09.2008r. - Zawiadomienie o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się - dotyczy wydobywania kopalin w Pawłówku

z dnia 29.09.2008r. wyznaczenie terminu do wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego- dotyczy wydobywania kopali na działce 270/3 w Pawłówku [...]

23.09.2008r. - Obwieszczenie - dotyczy ustawienia przenośnego zbiornika do przechowywania oleju napędowego

z dnia 23.09.2008r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku - dotyczy ustawienia przenośnego zbiornika do przechowywania oleju napędowego [...]

9.09.2008r. - zawiadomienie - dotyczy stawu rybnego w Kruszynie

Sicienko, dnia 09.09.2008 r. Naszznak:RGKOŚiR.7624-3/14/07/08 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późn zm.) [...]

7.08.2008r. - Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY SICIENKOz dnia 07.08.2008 r. Na podstawie art 19, art. 32 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, póz. 150/ zawiadamia o umieszczeniu w publicznie [...]

6.05.2008r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dotyczy wydobywania kopalin w Pawłówku

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY SICIENKOz dnia 06.05.2008 r. Zgodnie z art. 49, i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zm./ i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. [...]

6.05.2008r. - Zawiadomienie o wyznaczeniu terminu wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego

Sicienko, dnia 06.05.2008 r. Nasz znak:RGKOŚiR.7624-3/l 6/07/08 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późn zm.) [...]

Informacja - dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej CENTERTEL

INFORMACJAWÓJTA GMINY SICIENKOz dnia 25.04.2008 r.        W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia [...]

17.03.2008r. - Zawiadomienie o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się w sprawie materiału dowodowego - dotyczy budowy warsztatu na dz. 64/13 w Sicienku

Sicienko, dnia 17.03.2008 r. Nasz znak: GKOŚiR.7624 - 3/7/08 Zawiadomienie Zgodnie z art. 10 § l i art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98 z 2000 r. póz. 1071 z późn. [...]

25.02.2008r. - Obwieszczenie o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego - dotyczy wniosku PTK CENTERTEL

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY SICIENKOz dnia 25.02.2008 r. Zgodnie z art. 61 § l i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późń. zm.) oraz art. [...]

metryczka