2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015r | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2015

4.10.2007r. - Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu zapoznania sie z aktami sprawy - dotyczy firmy PANTEON

Nasz znak: 7624 - 3/6/07

Sicienko, dnia 04. 1 0.2007 r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98 z 2000 roku, póz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam

że w wyznaczonym przez Wójta Gminy Sicienko, na podst. art. 10 § l ustawy kodeks postępowania administracyjnego, czternastodniowym terminie (od 14.09.2007 r. do 28.09.2007 r.) do wypowiedzenia się co do zebranego materiału w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie prowadzonej z wniosku P.W. „PANTEON" Robert Cedzyński, polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjny oraz uruchomieniu lakierni, na działce o nr ewid. 101/6 położonej w miejscowości Sicienko, wpłynął sprzeciw Państwa Agnieszki i Piotra Kurzawa (pismo z dnia 22.09.2007 r., wpływ do tut. Urzędu 25.09.2007 r., nr wpływu: 7485/07). Państwo Kurzawa w swym piśmie zgłosili sprzeciw wobec uruchomienia lakierni na działce nr 101/6 w miejscowości Sicienko.
W związku z tym wyznaczam dodatkowy siedmiodniowy termin (od momentu otrzymania niniejszego zawiadomienia) do zapoznania się z aktami sprawy.
Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy w Sicienku, pokój nr 8 i są dostępne w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Z up. Wójta
mgr inż. Krzysztof Kula
Zastępca Wójta

Otrzymują wraz z załącznikiem:

 1. P.W. „PANTEON" Robert Cedzyński 
  ul. Kolejowa 1; 86 - 014 Sicienko  
 2. Polskie Koleje Państwowe
  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 
  ul. Zygmunta Augusta 7; 85 - 082 Bydgoszcz 
  3.  a/a

Do wiadomości:

 1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sicienko
 2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Sicienko
 3. BIP Sicienko

Załącznik:

 1. Kserokopia pisma z dnia 22.09.2007 r.

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kula, Zastępca Wójta (4 października 2007)
Opublikował: Anna Rudniak (4 października 2007, 14:11:15)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (21 lutego 2014, 13:30:38)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2007

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2376