2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015r | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2015

26.11.2007r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - dotyczy przebudowy stacji uzdatniania wody "Czyżkówko"

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SICIENKO
z dnia 26.11.2007 r.

Zgodnie z art. 61 § l i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późń. zm.) oraz art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, póz. 627 z późń. zm.)

zawiadamia,

że w dniu 26 listopada 2007 roku na wniosek Biura Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy działającego w imieniu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Bydgoszczy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania i ujęcia brzegowego wody „Czyżkówko" w zakresie terenu sztucznej infiltracji zlokalizowanego na terenie gminy Sicienko, obręb
Osowiec, na działkach nr 473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 502, 503, 504, 505, 506,507, 508, 509, 510, 511, 512, 513,514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523,524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532,533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554,555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573,574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 32 ust. l pkt l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późń. zm./ informuję o możliwości składania uwag i wniosków oraz zapoznania się ze sporządzonym raportem oddziaływania na środowisko w Referacie Rolnictwa Ekologii i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Sicienku, (ul. Mrotecka 9, pokój nr 8) w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

WÓJT
mgr Jan Wach

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (26 listopada 2007)
Opublikował: Anna Rudniak (26 listopada 2007, 14:01:25)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (21 lutego 2014, 13:31:21)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2007

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2000