2015

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2015

Zarządzenie 95/2015

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 31 grudnia 2015 roku [...]

Zarządzenie 94/2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rokZałącznik i tabele podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 93/2015

w sprawie zmian zasad rachunkowościz dnia 17 grudnia 2015 roku [...]

Zarządzenie 92/2015

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej [...]

Zarządzenie 91/2015

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznejz dnia 14 grudnia 2015 roku [...]

Zarządzenie 90/2015

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sicienku [...]

Zarządzenie 89/2015

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowychz dnia 10 grudnia 2015 roku [...]

Zarządzenie 88/2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rokZałączniki i tabele podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 87/2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rokZałącznik i tabele podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 86/2015

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu budżetu gminy na 2016 rokZałączniki i uzasadnienie podpisane przez Wójta Gminy Sicienko [...]

Zarządzenie 85/2015

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2016-2020Uzasadnienie podpisane przez Wójta Gminy Sicienko [...]

Zarządzenie 84/2015

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Zielonczynz dnia 9 listopada 2015 roku [...]

Zarządzenie 83/2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rokZałącznik i tabele podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 82/2015

w sprawie powołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 2 listopada 2015 roku [...]

Zarządzenie 81/2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.Załącznik i tabele podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 80/2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.Załącznik i tabele podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 79/2015

w sprawie: uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Sicienku powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015r.z dnia 20 [...]

Zarządzenie 78/2015

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Sicienku powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 [...]

Zarządzenie 77/2015

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla wykonania zadań w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 r.z dnia 7 [...]

Zarządzenie 76/2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.Załącznik i tabele podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 75/2015

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie gminy Sicienko wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 rokuz dnia 5 października 2015 [...]

Zarządzenie 74/2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rokZałącznik i tabele podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 73/2015

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Trzemiętówkoz dnia 16 września 2015 roku [...]

Zarządzenie 72/2015

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla wykonania zadań w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.z dnia 15 września 2015 roku [...]

Zarządzenie 71/2015

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofertz dnia 7 września 2015 roku [...]

Zarządzenie 70/2015

zmieniajace uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rokZałącznik i tabele podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 69/2015

w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2016 rok.z dnia 2 września 2015 roku [...]

Zarządzenie 68/2015

w sprawie wyznaczenia komisji do spraw przygotowania pakietów referendalnych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na 6 września 2015 rokuz dnia 26 sierpnia 2015 roku [...]

Zarządzenie 67/2015

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko informacji z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za I półrocze 2015 [...]

Zarządzenie 66/2015

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy   informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2014-2019 Załączniki i informacja podpisane [...]

Zarządzenie 65/2015

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015Załączniki i informacja podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 64/2015

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum dla wykonania zadań w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na 6 września 2015 rokuz dnia 20 sierpnia 2015 roku [...]

Zarządzenie 63/2015

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku [...]

Zarządzenie 62/2015

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia na terenie gminy Sicienko ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 rokuz dnia 13 sierpnia 2015 roku [...]

Zarządzenie 61/2015

w sprawie powołania komisji przetargowejz dnia 13 sierpnia 2015 roku [...]

Zarządzenie 60/2015

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna"z dnia 13 [...]

Zarządzenie 59/2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.Załącznik i tabele podpisane przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 58/2015

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla wykonania zadań w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na 6 września 2015 rokuz dnia 4 sierpnia 2015 roku [...]

Zarządzenie 57/2015

w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej oraz zasad zbywania i sposobu likwidacji składników majątkowych Gminy Sicienko [...]

Zarządzenie 56/2015

w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.z dnia 31 lipca 2015 roku [...]

Zarządzenie 55/2015

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych [...]

Zarządzenie 54/2015

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury antymobbingowej w Urzędzie Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 53/2015

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytówz dnia 22 lipca 2015 roku [...]

Zarządzenie 52/2015

w sprawie zmiany Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe [...]

Zarządzenie 51/2015

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoz dnia 13 lipca 2015 roku [...]

Zarządzenie 50/2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rokZałącznik i tabele podpisane przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 49/2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok. Załączniki i tabele podpisane przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 48/2015

w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na 6 września 2015 rokuz dnia 30 czerwca 2015 roku [...]

Zarządzenie 47/2015

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Sicienko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum [...]

Zarządzenie 46/2015

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 29 czerwca 2015 roku [...]

Zarządzenie 45/2015

w sprawie powołania gminnej komisji do oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu "Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim"z dnia 23 czerwca 2015 roku [...]

Zarządzenie 44/2015

w sprawie określenia maksymalnej wysokości środków pieniężnych przechowywanych w kasie Urzędu Gminy w Sicienkudokument wewnętrznyz dnia 19 czerwca 2015 roku [...]

Zarządzenie 43/2015

w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego oraz zapasu gotówki pochodzącego z wpłat na dochody Gminydokument wewnętrznyz dnia 19 czerwca 2015 roku [...]

Zarządzenie 42/2015

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Trzemiętówko.z dnia 17 czerwca 2015 roku [...]

Zarządzenie 41/2015

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego w celach służbowych przez pracowników Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 29 maja 2015 roku [...]

Zarządzenie 40/2015

w sprawie zmian zasad rachunkowościz dnia 20 maja 2015 roku [...]

Zarządzenie 39/2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rokZałączniki i tabele podpisane przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 38/2015

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Trzemiętówko z dnia 19 maja 2015 roku [...]

Zarządzenie 37/2015

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Sicienkoz dnia 19 maja 2015 roku [...]

Zarządzenie 36/2015

w sprawie wprowadzenia Procedury tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy SicienkoZałączniki podpisane przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 35/2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.Załączniki i tabele podpisane przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 34/2015

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania finansowego za 2014 rok.z dnia 7 maja 2015 roku [...]

Zarządzenie 33/2015

w sprawie: uzupełnienia składów w Obwodowych Komisjach Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 rokuz dnia 5 maja 2015 roku [...]

Zarządzenie 32/2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rokZałączniki podpisane przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 31/2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rokZałączniki podpisane przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 30/2015

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowych Komisjach Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 rokuz dnia 23 kwietnia 2015 roku [...]

Zarządzenie 29/2015

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla wykonania zadań w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 rokuz dnia 23 kwietnia 2015 r [...]

Zarządzenie 28/2015

w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla wykonania zadań w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 rokuz dnia 21 kwietnia 2015 roku [...]

Zarządzenie 27/2015

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie gminy Sicienko wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 rokuz dnia 20 kwietnia 2015 roku [...]

Zarządzenie 26/2015

w sprawie: powołania Komisji ds. gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych w zakresie udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe.z dnia 9 kwietnia 2015 roku [...]

Zarządzenie 25/2015

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części mieszkaniowej w zakresie udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe.z dnia 9 kwietnia 2015 roku [...]

Zarządzenie 24/2015

w sprawie ustalenia założeń do organizacji pracy szkół  na rok szkolny 2015/2016z dnia 7 kwietnia 2015 roku [...]

Zarządzenie 23A/2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok [...]

Zarządzenie 23/2015

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rokZałączniki i tabele podpisane przez Wójta Gminy Sicienko [...]

Zarządzenie 22/2015

w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego dla wykonania zadań w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 rokuz dnia 27 marca 2015 roku [...]

Zarządzenie 21/2015

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za 2014 rok. [...]

Zarządzenie 20/2015

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o stanie mienia Gminy Sicienko.z dnia 27 marca 2015 roku [...]

Zarządzenie 19/2015

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. [...]

Zarządzenie 18/2015

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zadań z zakresu [...]

Zarządzenie 17/2015

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 16/2015

w sprawie: utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Gminie Sicienko z dnia 23 marca 2015 roku [...]

Zarządzenie 15/2015

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2015 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego [...]

Zarządzenie 14/2015

w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistychz dnia 12 marca 2015 roku [...]

Zarządzenie 13/2015

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sicienkoz dnia 11 marca 2015 roku [...]

Zarządzenie 12/2015

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2015 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie [...]

Zarządzenie 11/2015

zmieniające  Zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów  Sołtysów i Rad Sołeckich z dnia 12 lutego 2015 [...]

Zarządzenie 10/2015

w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 roku.z dnia 10 lutego 2015 roku. [...]

Zarządzenie 9/2015

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Sicienko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów  wyborczych z dnia 10 lutego 2015 roku. [...]

Zarządzenie 8/2015

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok. [...]

Zarządzenie7/2015

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015rok.  [...]

Zarządzenie 6/2015

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2015 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.z dnia 20 stycznia 2015roku. [...]

Zarządzenie 5/2015

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert. [...]

Zarządzenie 4/2015

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich z dnia 19 stycznia 2015roku. [...]

Zarządzenie 3/2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gmina na 2015rok. [...]

Zarządzenie 2/2015

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznejz dnia 12 stycznia 2015 roku [...]

Zarządzenie 1/2015

w sprawie ustalenia w roku 2015 dni dodatkowo wolnych od pracy.z dnia 5 stycznia 2015 roku. [...]

metryczka