2016

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2016

Zarządzenie 98/2016

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 97/2016

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Teresin, Zawada-Ugoda, Strzelewo i Zielonczynz dnia 22 grudnia 2016 roku [...]

Zarządzenie 96/2016

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 95/2016

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów oświatowych [...]

Zarządzenie 94/2016

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 19 grudnia 2016 roku [...]

Zarządzenie 93/2016

w sprawie ustalenia regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 15 grudnia 2016 roku [...]

Zarządzenie 92/2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rokTabele i załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 91/2016

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznejz dnia 14 grudnia 2016 roku [...]

Zarządzenie 90/2016

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem lokali Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienkuz dnia 13 grudnia 2016 roku [...]

Zarządzenie 89/2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rokTabele i załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 88/2016

w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji "Mapy aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Sicienko i na rzecz jej mieszkańców [...]

Zarządzenie 87/2016

w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Sicienkoz dnia 17 listopada 2016 roku [...]

Zarządzenie 86/2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rokTabele i załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie85/2016

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2017-2021Załączniki i uzasadnienie podpisane przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 84/2016

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu budżetu gminy na 2017 rok [...]

Zarządzenie 83/2016

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. podatku VAT i księgowości dochodów budżetowych w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 9 listopada 2016 roku [...]

Zarządzenie 82/2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok Tabele i załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 81/2016

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 80/2016

w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 24 października 2016 roku [...]

Zarządzenie 79/2016

w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 30 września 2016 roku [...]

Zarządzenie 78/2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rokTabele i załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 77/2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rokTabele i załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 76/2016

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 19 września 2016 roku [...]

Zarządzenie 75/2016

w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr 74/16 Wójta Gminy Sicienko z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 19 września 2016 roku [...]

Zarządzenie 74/2016

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 73/2016

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofertz dnia 12 września 2016 roku [...]

Zarządzenie 72/2016

w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2017 rokz dnia 2 września 2016 roku [...]

Zarządzenie 71/2016

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rokTabele i załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 70/2016

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko informacji z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za I półrocze 2016 [...]

Zarządzenie 69/2016

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2016-2020Załączniki i informacja podpisane zostały przez Wójta [...]

Zarządzenie 68/2016

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 załączniki i informacja podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 67/2016

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejz dnia 16 sierpnia 2016 roku [...]

Zarządzenie 66/2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rokTabele i załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 65/2016

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-stanowisko ds. obsługi kancelarii Urzędu, promocji i ochrony zdrowia w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 11 [...]

Zarządzenie 64/2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rokTabele i załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 63/2016

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. "Wyprawka szkolna"z dnia 25 [...]

Zarządzenie 62/2016

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytówz dnia 20 lipca 2016 roku [...]

Zarządzenie 61/2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rokTabele i załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 60/2016

rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sicienkoz dnia 15 lipca 2016 roku [...]

Zarządzenie 59/2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rokTabele i załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 58/2016

w sprawie określenia sposobu postępowania w Urzędzie Gminy w Sicienku przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowejz dnia 1 lipca 2016 roku [...]

Zarządzenie 57/2016

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejz dnia 1 lipca 2016 roku [...]

Zarządzenie 56/2016

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoz dnia 30 czerwca 2016 roku [...]

Zarządzenie 55/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Sicienkoz dnia 27 czerwca 2016 roku [...]

Zarządzenie 54/2016

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. dróg i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Sicienkuz [...]

Zarządzenie 53/2016

w sprawie zarządzenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Trzemiętówkoz dnia 15 czerwca 2016 roku [...]

Zarządzenie 52/2016

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 51/2016

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Wojnowoz dnia 9 czerwca 2016 roku [...]

Zarządzenie 50/2016

w sprawie powołania gminnej komisji do oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu "Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskiem"z dnia 8 czerwca 2016 roku [...]

Zarządzenie 49/2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Trzemiętówko i z mieszkańcami Sołectwa Wierzchucice w sprawie połączenia tych Sołectw i utworzenia z nich Sołectwa Wierzchucice oraz uchwalenia Statutu nowo tworzonego Sołectwa [...]

Zarządzenie 48/2016

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu Nr 47/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 23 maja 2016 roku zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.z dnia 30 maja 2016 roku [...]

Zarządzenie 47/2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rokTabele i załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 46/2016

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowejz dnia 17 maja 2016 roku [...]

Zarządzenie 45/2016

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej  i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sicienko [...]

Zarządzenie 44/2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rokTabele i załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 43/2016

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania finansowego za 2015 rok.z dnia 6 maja 2016 roku [...]

Zarządzenie 42/2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok [...]

Zarządzenie 41/2016

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku za 2015 rokz dnia 27 kwietnia 2016 roku [...]

Zarządzenie 40/2016

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku za 2015 rokz dnia 27 kwietnia 2016 roku [...]

Zarządzenie 39/2016

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia kwoty dofinansowania okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.z dnia 19 kwietnia 2016 roku [...]

Zarządzenie 38/2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rokTabele i załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 37/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę gruntów oraz najem lokali stanowiących własność Gminy Sicienkoz dnia 13 kwietnia 2016 roku [...]

Zarządzenie 36/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż sprzętu oraz samochodów stanowiących własność Gminy Sicienkoz dnia 13 kwietnia 2016 roku [...]

Zarządzenie 35/2016

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze- Kierownika Zakładu Komunalnego w Sicienkuz dnia 13 kwietnia 2016 roku [...]

Zarządzenie 34/2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rokTabele i załącznik podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 33/2016

w sprawie ustalenia założeń do organizacji pracy szkół na rok szkolny 2016/2017 [...]

Zarządzenie 32/2016

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego [...]

Zarządzenie 31/2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rokTabele i załącznik podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 30/2016

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za 2015 rok [...]

Zarządzenie 29/2016

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o stanie mienia Gminy Sicienko [...]

Zarządzenie 28/2016

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok [...]

Zarządzenie 27/2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rokZałączniki i tabele podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 26/2016

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa [...]

Zarządzenie 25/2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rokTabela podpisana została przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 24/2016

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 23/2016

w sprawie: uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla niektórych spraw prowadzonych przez Urząd Gminy w Sicienku.z dnia 11 marca 2016 roku [...]

Zarządzenie 22/2016

w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem lokali Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku.z dnia 1 marca 2016 roku [...]

Zarządzenie 21/2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.Załączniki i tabele podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 20/2016

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2016 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego [...]

Zarządzenie 19/2016

w sprawie dofinansowania w 2016 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach. dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienkoz dnia 25 lutego 2016 roku [...]

Zarządzenie 18/2016

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego w Referacie Kadr i Płac oraz Świadczeń Rodzinnych Urzędu Gminy [...]

Zarządzenie 17/2016

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 23 lutego [...]

Zarządzenie 16/2016

w sprawie wprowadzenia procedury antymobbingowej mającej zastosowanie do kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sicienko [...]

Zarządzenie 15/2016

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 14/2016

w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół [...]

Zarządzenie 13/2016

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko [...]

Zarządzenie 12/2016

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoz dnia 1 lutego 2016 roku [...]

Zarządzenie 11/2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rokZałączniki i tabele podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 10/2016

w sprawie opłat za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na działalność sportowo-rekreacyjnąz dnia 28 stycznia 2016 roku [...]

Zarządzenie 9/2016

w sprawie ustalenia procedur pobierania i przekazywania dochodów przez jednostki organizacyjne [...]

Zarządzenie 8/2016

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości [...]

Zarządzenie 7/2016

w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 25 stycznia 2016 roku [...]

Zarządzenie 6/2016

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej [...]

Zarządzenie 5/2016

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofertz dnia 25 stycznia 2016 roku [...]

Zarządzenie 4/2016

w sprawie ustalenia kwoty dofinansowania okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowychz dnia 25 stycznia 2016 roku [...]

Zarządzenie 3/2016

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 2/2016

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejz dnia 11 stycznia 2016 roku [...]

Zarządzenie 1/2016

w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla niektórych spraw prowadzonych przez Urząd Gminy w Sicienkuz dnia 5 stycznia 2016 roku [...]

metryczka