2017

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2017

Zarządzenie 109/2017

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 108/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rokTabela podpisana przez Wójta Gminy Sicienko [...]

Zarządzenie 107/2017

w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymiz dnia 28 grudnia 2017 roku [...]

Zarządzenie 106/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej [...]

Zarządzenie 105/2017

w sprawie zatwierdzenia cen za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku w zakresie zimowego utrzymania dróg z dnia 21 grudnia 2017 roku [...]

Zarządzenie 104/2017

w sprawie ustalenia w roku 2018 dnia dodatkowo wolnego od pracy z dnia 21 grudnia 2017 roku [...]

Zarządzenie 103/2017

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej15 grudnia 2017 roku [...]

Zarządzenie 102/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rokTabele i załącznik podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 101/17

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoz dnia 14 [...]

Zarządzenie 100/2017

w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na których współfinansowanie przyznano pomoc ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i [...]

Zarządzenie 99/2017

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów gminy w Referacie Finansów- Sekcja Podatków i Opłat [...]

Zarządzenie 98/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rokTabele i załącznik podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 97/2017

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 23 listopada 2017 roku [...]

Zarządzenie 96/2017

w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcja klienta w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 22 listopada 2017 roku [...]

Zarządzenie 95/2017

w sprawie wdrożenia rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycjez dnia 22 listopada 2017 roku [...]

Zarządzenie 94/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko” z dnia 22 listopada 2017 roku [...]

Zarządzenie 93/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok [...]

Zarządzenie 92/2017

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018-2022  [...]

Zarządzenie 91/2017

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu budżetu gminy na 2018 rok. [...]

Zarządzenie 90/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok [...]

Zarządzenie 89/2017

w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 3 listopada 2017 roku [...]

Zarządzenie 88/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok [...]

Zarządzenie 87/2017

zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za dzierżawę lokali użytkowych w obiektach komunalnych , opłat za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na działalność pod garaże i pomieszczenia gospodarcze, opłat za dzierżawę gruntów rolnych [...]

Zarządzenie 86/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rokTabele i załącznik podpisane przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 85/2017

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznejz dnia 30 października 2017 roku [...]

Zarządzenie 84/2017

w sprawie przeprowadzenia gminnego aplikacyjnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "Wisła-17"z dnia 17 października 2017 roku [...]

Zarządzenie 83/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rokTabele i załączniki podpisane przez Wójta Gminy Sicienko- Jana Wacha [...]

Zarządzenie 82/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rokTabele i załącznik podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 81/2017

w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo księgowych w jednostkach obsługiwanych przez Urząd Gminy w Sicienkuz dnia 27 września 2017 roku [...]

Zarządzenie 80/2017

w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Sicienko oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy w Sicienkuz dnia 27 września 2017 roku [...]

Zarządzenie 79/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rokTabele i załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 78/2017

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. działalności gospodarczej i obsługi interesantów oraz archiwum zakładowego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w [...]

Zarządzenie 77/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rokTabele i załącznik podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 76/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok [...]

Zarządzenie 75/2017

w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2018 rokz dnia 14 września 2017 roku [...]

Zarządzenie 74/2017

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sicienku [...]

Zarządzenie 73/2017

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofertz dnia 11 września 2017 roku [...]

Zarządzenie 72/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rokTabele i załącznik podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 71/2017

w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego uchwałę w spawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rokz dnia 7 września 2017 roku [...]

Zarządzenie 70/2017

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku [...]

Zarządzenie 69/2017

w sprawie ustalenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Sicienko [...]

Zarządzenie 68/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok [...]

Zarządzenie 67/2017

w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 66/2017

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko informacji z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za I półrocze 2017 [...]

Zarządzenie 65/2017

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2017-2021 załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy [...]

Zarządzenie 64/2017

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 załączniki i informacja podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 63/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok [...]

Zarządzenie 62/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok [...]

Zarządzenie 61/2017

w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania strat w budynkach mieszkalnych i gospodarczych służących zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowychz dnia 18 sierpnia 2017 roku [...]

Zarządzenie 60/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok [...]

Zarządzenie 59/2017

w sprawie powołania Komisji do ustalenia szkód i oszacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku wystąpienia w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. frontu burzowego na terenie Gminy Sicienkoz dnia 16 sierpnia 2017 roku [...]

Zarządzenie 58/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok [...]

Zarządzenie nr 57/2017

w sprawie powołania zespołu powypadkowego mającego na celu ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracyz dnia 25 lipca 2017 roku [...]

Zarządzenie 56/2017

w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Sicienku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Sicienko [...]

Zarządzenie 55/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rokTabele i załącznik podpisane przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 54/2017

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z dnia 7 lipca 2017 roku [...]

Zarządzenie 53/2017

w sprawie opłat za dzierżawę lokali użytkowych w obiektach komunalnych, opłat za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na działalność, pod garaże i pomieszczenia gospodarcze, opłat za dzierżawę gruntów rolnych oraz opłat za dzierżawę z [...]

Zarządzenie 52/2017

w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy w Sicienku, jednostki organizacyjne Gminy Sicienko oraz jednostki nadzorowanez dnia 5 lipca 2017 roku [...]

Zarządzenie 51/2017

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkołyz dnia 5 lipca 2017 roku [...]

Zarządzenie 50/2017

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkołyz dnia 5 lipca 2017 roku [...]

Zarządzenie 49/2017

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkołyz dnia 5 lipca 2017 roku [...]

Zarządzenie 48/2017

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoz dnia 5 lipca 2017 roku [...]

Zarządzenie 47/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rokTabele i załącznik podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 46/2017

w sprawie powołania gminnej komisji do oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu "Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim"z dnia 29 czerwca 2017 roku [...]

Zarządzenie 45/2017

w sprawie opłat za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na działalność telekomunikacyjnąz dnia 29 czerwca 2017 roku [...]

Zarządzenie 44/2017

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów oświatowychz dnia 29 czerwca 2017 roku [...]

Zarządzenie 43/2017

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. księgowości budżetowej w Sekcji Finansów w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 27 czerwca 2017 roku [...]

Zarządzenie 42/2017

w sprawie ustalenia kwoty dofinansowania okularów korygujących wzrok dla Dyrektorów szkół zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowychz dnia 20 czerwca 2017 roku [...]

Zarządzenie 41/2017

w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rokz dnia 24 maja 2017 roku [...]

Zarządzenie 40/2017

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku za 2016 rokz dnia 12 maja 2017 roku [...]

Zarządzenie 39/2017

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku za 2016 rokz dnia 12 maja 2017 roku [...]

Zarządzenie 38/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rokTabele i załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 37/2017

przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania finansowego za 2016 rokz dnia 11 maja 2017 roku [...]

Zarządzenie 36/2017

w sprawie zatwierdzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 8 maja 2017 roku [...]

Zarządzenie 35/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Tabele i załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 34/2017

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sicienko [...]

Zarządzenie 33/2017

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych [...]

Zarządzenie 32/2017

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i [...]

Zarządzenie 31/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rokTabele i załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 30/17

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku na czas wojnyz dnia 4 kwietnia 2017 roku [...]

Zarządzenie 29/2017

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoz dnia 3 kwietnia [...]

Zarządzenie 28/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rokTabele i załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 27/2017

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za 2016 rok [...]

Zarządzenie 26/2017

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rokz dnia 29 marca 2017 rokuZarządzenie i załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana [...]

Zarządzenie 25/2017

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o stanie mienia Gminy Sicienkoz dnia 29 marca 2017 rokuZarządzenie i załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 24/2017

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2017 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa [...]

Zarządzenie 23/2017

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Kruszynz dnia 3 marca 2017 roku [...]

Zarządzenie 22/2017

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Zielonczynz dnia 3 marca 2017 roku [...]

Zarządzenie 21/2017

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Strzelewoz dnia 3 marca 2017 roku [...]

Zarządzenie 20/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rokTabele i załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 19/2017

w sprawie przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązańz dnia 2 marca 2017 roku [...]

Zarządzenie 18/2017

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. zamówień publicznych i rozwoju w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 2 marca 2017 roku [...]

Zarządzenie 17/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 23 [...]

Zarządzenie 16/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rokTabele i załączniki podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 15/2017

w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Sicienkoz dnia 27 stycznia 2017 roku [...]

Zarządzenie 14/2017

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienkuz dnia 27 stycznia 2017 roku [...]

Zarządzenie 13/2017

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejz dnia 25 stycznia 2017 roku [...]

Zarządzenie 12/2017

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofertz dnia 16 stycznia 2017 roku [...]

Zarządzenie 11/2017

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejz dnia 16 stycznia 2017 roku [...]

Zarządzenie 10/2017

w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku [...]

Zarządzenie 9/2017

w sprawie zmiany Instrukcji prowadzenia gospodarki samochodowej w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 4 stycznia 2017 roku [...]

Zarządzenie 8/2017

w sprawie ustalenia w roku 2017 dnia dodatkowo wolnego od pracyz dnia 3 stycznia 2017 roku [...]

Zarządzenie 7/2017

w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 3 stycznia 2017 roku [...]

Zarządzenie 6/2017

w sprawie zasad wykonywania obowiązków dokumentujących i ewidencyjnych w zakresie podatku od towaru i usług w jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym Gminy Sicienkoz dnia 2 stycznia 2017 roku [...]

Zarządzenie 5/2017

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznejz dnia 2 stycznia 2017 roku [...]

Zarządzenie 4/2017

w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla niektórych spraw prowadzonych przez Urząd Gminy w Sicienkuz dnia 2 stycznia 2017 roku [...]

Zarządzenie 3/2017

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. księgowości budżetowej w Sekcji Finansów w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 2 stycznia 2017 roku [...]

Zarządzenie 2/2017

w sprawie ustalenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Sicienkoz dnia 2 stycznia 2017 roku [...]

Zarządzenie 1/2017

w sprawie dofinansowania w 2017 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko [...]

metryczka