2017

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

2017

Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej

Gminny Ośrodek Kultury zwraca sie z prośba o przedstawienie oferty na wykonanie remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej [...]

świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, wolnożyjących kotów oraz ofiar zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) z terenu gminy Sicienko w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, wolnożyjących kotów oraz ofiar zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) z terenu gminy Sicienko w [...]

świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Sicienko w 2018 roku

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Sicienko w 2018 roku.   W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług geodezyjnych na [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sicienko.

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych [...]

Zakup i dostawa zakup i dostawa dwóch zestawów komputerowych oraz laptopa

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę dwóch zestawów komputerowych oraz laptopa. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej wpłynęły 2 oferty.  [...]

Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku w 2018 roku

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku w 2018 roku. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Zakup i [...]

Zakup paliwa na potrzeby Urzędu Gminy w Sicienku w 2018 roku

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup paliwa w 2018 roku W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zakup paliwa w 2018 roku do pojazdów stanowiących własności Gminy [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sicienko

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych [...]

Wykonanie zamówienia pn. "Wykonanie i dostawa znaków drogowych do oznakowania dróg gminnych i powiatowych".

Gmina Sicienko prosi o przedstawienie oferty na wykonanie i dostawę znaków drogowych do oznakowanie dróg gminnych i powiatowych W postępowaniu nr 271.54.2017MS na wykonanie zadania pt. Wykonanie i dostawa znaków drogowych do oznakowania [...]

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” Etap II – budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kruszyn

Gmina Sicienko prosi o przedstawienie oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji  pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” Etap II – budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci [...]

Wykonanie i dostawa znaków drogowych do oznakowanie dróg gminnych i powiatowych

Gmina Sicienko prosi o przedstawienie oferty na wykonanie i dostawę znaków drogowych do oznakowanie dróg gminnych i powiatowych W postępowaniu nr 271.37.2017 na wykonanie zadania pt. „Wykonanie i dostawa znaków drogowych do oznakowania [...]

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej gminy Sicienko i umieszczenie jej na wskazanym przez Zamawiającego serwerze

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej jednostki samorządowej - gminy Sicienko o domenie sicienko.pl zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 17 lutego [...]

Zagospodarowanie terenów gminnych przez zadrzewienia

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą  prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi pn.: „Zagospodarowanie terenów gminnych przez zadrzewienia”. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej (w zakresie wszystkich branż) wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną dla zadania pn. "Budowa dróg gminnych ul. Poziomkowa, Jagodowa i Malinowa w Osówcu"

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej (w zakresie wszystkich branż) wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla [...]

Budowa oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 140 ul. Przy Lesie w miejscowości Osówiec - roboty budowlano-montażowe

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 140 ul. Przy Lesie w miejscowości Osówiec. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na budowę oświetlenia [...]

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji przebudowy budynku komunalnego z przeznaczeniem na budynek kultury świetlica wiejska w Dąbrówce Nowej

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji przebudowy budynku komunalnego z przeznaczeniem na budynek kultury świetlica wiejska w Dąbrówce Nowej gm. [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sicienko

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi pn. „ Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sicienko”. Informujemy, że w [...]

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji budowy świetlicy wiejskiej w Łukowcu

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji budowy świetlicy wiejskiej w ŁukowcuW odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sprawowanie nadzoru [...]

Opracowanie Studium wykonalności

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie studium wykonalności dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na budynek kultury - świetlica wiejska w Dąbrówce Nowej gm. [...]

Praca równiarki drogowej na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej i utwardzonej kruszywem, gruzem, szlaką lub innym materiałem

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na pracę równiarki drogowej na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej i utwardzonej kruszywem, gruzem, szlaką lub innym materiałem [...]

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie.W odpowiedzi na zaproszenie [...]

wykonanie studium wykonalności i sporządzenie wniosku wraz z załącznikami dla planowanej inwestycji „Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w miejscowości Wojnowo, gmina Sicienko”

Zakład Komunalny w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie studium wykonalności i sporządzenie wniosku wraz z załącznikami dla planowanej inwestycji „Przebudowa wraz z rozbudową [...]

wykonanie studium wykonalności dla planowanej inwestycji „Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w miejscowości Wojnowo, gmina Sicienko”

Zakład Komunalny w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie studium wykonalności dla planowanej inwestycji „Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w [...]

Budowa oświetlenia drogowego w części ul. Lipowej i ul. Akacjowej w miejscowości Sicienko- I etap

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w części ul. Lipowej i ul. Akacjowej w miejscowości Sicienko- I etap W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej [...]

wykonanie remontu mieszkania komunalnego w Strzelewie 1/2, gmina Sicienko.

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu remontu mieszkania komunalnego w Strzelewie 1/2, gmina Sicienko. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej [...]

wykonanie usługi polegającej na wycince drzew na działkach gminnych, przy drogach gminnych i powiatowych oraz na podkrzesanie i prześwietlenie drzew wysokich rosnących przy drogach gminnych i przy drogach powiatowych

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na wycince drzew na działkach gminnych, przy drogach gminnych i powiatowych oraz na podkrzesanie i prześwietlenie drzew wysokich [...]

Wykonanie studium wykonalności dla planowanej inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie".

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie studium wykonalności dla planowanej inwestycji pn. " Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie"W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej (w zakresie wszystkich branż) wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie”

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej (w zakresie wszystkich branż) wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru [...]

zakup 13 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup 13 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęło 13 ofert. Z analizy wynika, iż [...]

metryczka