13.11.2007 - 27.12.2007r. - Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

 

Jednostka kontrolująca: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Czas trwania kontroli:   13.11.2007 – 27.12.2007r.

Okres objęty kontrolą: II półrocze 2006 roku i I półrocze 2007 roku

Przedmiot kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień
                                     publicznych
obejmująca swym zakresem następujące tematy:

I.    Ustalenia ogólno-organizacyjne
II.   Księgowość i sprawozdawczość budżetowa
III.  Gospodarka pieniężna i rozrachunki
IV.   Wykonanie budżetu
       1.  Dochody budżetowe
       2.  Przychody budżetowe
       3.  Wydatki budżetowe
       4.  Rozchody budżetowe
V.    Mienie komunalne
VI.   Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień
VII.  Rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej 
       jednostkami organizacyjnymi. 

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli (RIO/KF/77/73/2007) podpisanym w dniu 27.12.2007r.

Protokół podpisali:
- Jan Wach - Wójt Gminy Sicienko,
- Anna Karczewska - Skarbnik Gminy Sicienko,
- Maria Guzińska – Starszy Inspektor (Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy),
- Ireneusz Włodarski - Starszy Inspektor (Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy),
- Marek Wawrzyniak - Inspektor (Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy),
- Jacek Buczek - Inspektor (Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy)

Protokół liczy 156 stron oraz 71 załączników.

Protokół kontroli jest do wglądu w godzinach pracy Urzędu Gminy, od poniedziałku do piątku.

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy (27 grudnia 2007)
Opublikował: Anna Rudniak (31 grudnia 2007, 09:03:43)

Ostatnia zmiana: Luiza Badyniak (12 grudnia 2017, 15:02:24)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2925