2019

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2019

Zarządzenie 160/2019

w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 159/2019

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok z dnia 30 grudnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 158/2019

w sprawie powołania Komisji ds. gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych w zakresie pożyczek na cele mieszkaniowez dnia 30 grudnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 157/2019

w sprawie zmiany Instrukcji prowadzenia gospodarki samochodowej w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 30 grudnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 156/2019

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wzoru zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka [...]

Zarządzenie 155/2019

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznejz dnia 17 grudnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 154/2019

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzanie pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 16 grudnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 153/2019

w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 16 grudnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 151/2019

w sprawie powołania Komisji Socjalnej Scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Sicienkuz dnia 16 grudnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 150/2019

w sprawie ustalenia Regulaminy Scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 16 grudnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 149/2019

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rokz dnia 12 grudnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 148/2019

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoz dnia 5 grudnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 147/2019

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rokz dnia 5 grudnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 146/2019

w sprawie zatwierdzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 29 listopada 2019 roku [...]

Zarządzenie 145/2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy W Sicienku [...]

Zarządzenie 144/2019

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rokz dnia 28 listopada 2019 roku [...]

Zarządzenie 143/2019

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rokz dnia 15 listopada 2019 roku [...]

Zarządzenie 142/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Komisji ds gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych w zakresie udzielania pożyczek na cele mieszkaniowez dnia 14 listopada 2019 roku [...]

Zarządzenie 141/2019

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2020-2025z dnia 14 listopada 2019 roku [...]

Zarządzenie nr 140/2019

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu budżetu gminy na 2020 rok.z dnia 14. listopada 2019 roku [...]

Zarządzenie 139/2019

w sprawie ustalenia kwoty dofinansowania okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowychz dnia 5 listopada 2019 roku [...]

Zarządzenie 138/2019

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok z dnia 5 listopada 2019 roku [...]

Zarządzenie 137/2019

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienkuz dnia 22 października 2019 roku [...]

Zarządzenie 136/2019

zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetu gminy na 2019 rokz dnia 21 października 2019 roku [...]

Zarządzenie nr 135/2019

 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienkuz dnia 21 października 2019 roku [...]

Zarządzenie 134/2019

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 17 października 2019 roku [...]

Zarządzenie 133/2019

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok z dnia 10 października 2019 roku [...]

Zarządzenie 132/2019

w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Strzelewie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sicienko, zarządzonych na dzień 20 października 2019 r.z dnia 4 października 2019 roku [...]

Zarządzenie 131/2019

zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetu gminy na 2019 rokz dnia 4 października 2019 roku [...]

Zarządzenie 130/2019

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sicienkuz dnia 1 października 2019 roku [...]

Zarządzenie 129/2019

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienkuz dnia 1 października 2019 roku [...]

Zarządzenie 128/2019

w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienkuz dnia 30 września 2019 roku [...]

Zarządzenie 127/2019

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rokz dnia 27 września 2019 roku [...]

Zarządzenie 126/2019

w sprawie zmiany Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych w jednostkach obsługiwanych przez Urząd Gminy w Sicienkuz dnia 26 września 2019 roku [...]

Zarządzenie 125/2019

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.z dnia 23 września 2019 roku [...]

Zarządzenie 124/2019

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok z dnia 18 września 2019 roku [...]

Zarządzenie 123/2019

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Sicienku do podpisywania spisów wyborcówz dnia 13 września 2019 roku [...]

Zarządzenie 122/2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofertz dnia 12 września 2019 roku [...]

Zarządzenie 121/2019

w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2020 rokz dnia 11 września 2019 roku [...]

Zarządzenie 120/2019

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pawłówekz dnia 5 września 2019 roku [...]

Zarządzenie 119/2019

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.z dnia 3 września 2019 roku [...]

Zarządzenie 118/2019

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za I półrocze 2019.z dnia 29 sierpnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 117/2019

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2019-2024z dnia 29 sierpnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 116/2019

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania budżetu gminy za I półroczez dnia 29 sierpnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 115/2019

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Sicienku do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP na terenie Gminy Sicienkoz dnia 26 sierpnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 114/2019

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Sicienku do podpisywania zaświadczeń o prawie do głosowania, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP na terenie Gminy Sicienkoz dnia 23 sierpnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 113/2019

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Sicienku do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sicienko, w wyborach z dnia 23 sierpnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 112/2019

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Sicienku do informowania osób niepełnosprawnych o wyborach do Sejmu RP do Senatu RP, na terenie Gminy Sicienkoz dnia 23 sierpnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 111/2019

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Sicienkoz dnia 23 sierpnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 110/2019

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia drugiego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki gruntami w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 22 sierpnia 2019 [...]

Zarządzenie 109/2019

Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie. [...]

Zarządzenie 108/2019

Zarządzenie nr 108/2019 Wójta Gminy Sicienko w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie. [...]

Zarządzenie 107/2019

o zmianie Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sicienko dotyczących zmiany Statutów Sołectwz dnia 22 sierpnia 2019 r. [...]

Zarządzenie 106/2019

Zarządzenie nr 106/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Sicienko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów [...]

Zarządzenie 105/2019

Zarządzenie nr 105/2019 z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Sicienko. [...]

Zarządzenie 104/2019

Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Scienko z dnia 19 serpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie - [...]

Zarządzenie 103/2019

w sprawie wprowadzania procedur wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz reprezentowania Gminy Sicienko na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) [...]

Zarządzenie 102/2019

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Strzelewoz dnia 14 sierpnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 101/2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sicienko dotyczących zmiany Statutów Sołectw [...]

Zarządzenie 100/2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowiez dnia 14 sierpnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 99/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowiez dnia 6 sierpnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 98/2019

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rokz dnia 5 sierpnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 97/2019

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 1 sierpnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 96/2019

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoz dnia 1 sierpnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 95/2019

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Sicienko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sicienko zarządzonych na [...]

Zarządzenie 94/2019

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki gruntami w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 29 lipca 2019 roku [...]

Zarządzenie 93/2019

w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Sicienkoz dnia 29 lipca 2019 roku [...]

Zarządzenie 92/2019

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rokz dnia 29 lipca 2019 roku [...]

Zarządzenie 91/2019

w sprawie sprzedaży nieruchomościz dnia 24 lipca 2019 roku [...]

Zarządzenie 90/2019

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Strzelewoz dnia 23 lipca 2019 roku [...]

Zarządzenie 89/2019

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie  z dnia 19 lipca 2019 roku [...]

Zarządzenie 88/2019

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rokz dnia 17 lipca 2019 roku [...]

Zarządzenie 87/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Sicienkoz dnia 28 czerwca 2019 roku [...]

Zarządzenie 86/2019

w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie Regulaminu korzystania przez osoby niepełnosprawne z mikrobusu "BUS-TAXI"z dnia 28 czerwca 2019 roku [...]

Zarządzenie 85/2019

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowejz dnia 26 czerwca 2019 roku [...]

Zarządzenie 84/2019

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Socjalnejz dnia 25 czerwca 2019 roku [...]

Zarządzenie 83/2019

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienkuz dnia 25 czerwca 2019 roku [...]

Zarządzenie 82/2019

w sprawie określenia sposobu postępowania w Urzędzie Gminy w Sicienku przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowejz dnia 25 czerwca 2019 roku [...]

Zarządzenie 81/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej oraz zasad zbywania i sposobu likwidacji składników majątkowych Gminy Sicienkoz dnia 25 czerwca 2019 roku [...]

Zarządzenie 80/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Komisji ds. gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych w zakresie udzielania pożyczek na cele mieszkaniowez dnia 25 czerwca 2019 roku [...]

Zarządzenie 79/2019

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 25 czerwca 2019 roku [...]

Zarządzenie 78/2019

w sprawie powołania gminnej komisji do oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu "Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim"z dnia 19 czerwca 2019 roku [...]

Zarządzenie 77/2019

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Sicienku z dnia 6 czerwca 2019 roku [...]

Zarządzenie 76/2019

w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Sicienko [...]

Zarządzenie 75/2019

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rokz dnia 30 maja 2019 roku [...]

Zarządzenie 74/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury w Gminie Sicienkoz dnia 30 maja 2019 roku [...]

Zarządzenie 73/2019

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 22 maja 2019 roku [...]

Zarządzenie 72/2019

zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rokz dnia 22 maja 2019 roku [...]

Zarządzenie 71/2019

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Sicienku do podpisywania spisów wyborcówz dnia 21 maja 2019 roku [...]

Zarządzenie 70/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Komisji ds. gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych w zakresie udzielania pożyczek na cele mieszkaniowez dnia 16 maja 2019 roku [...]

Zarządzenie 69/2019

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienkuz dnia 16 maja 2019 roku [...]

Zarządzenie 68/2019

w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem lokali Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienkuz dnia 16 maja 2019 roku [...]

Zarządzenie 67/2019

zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rokz dnia 16 maja 2019 roku [...]

Zarządzenie 66/2019

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 8 maja 2019 roku [...]

Zarządzenie 65/2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienkuz dnia 6 maja 2019 roku [...]

Zarządzenie 64/2019

w sprawie odwołania Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowychz dnia 2 maja 2019 roku [...]

Zarządzenie 63/2019

w sprawie przedłożenia radzie Gminy Sicienko sprawozdania finansowego za 2018 rokz dnia 30 kwietnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 62/2019

o zmianie zarządzenia w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 30 kwietnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 61/2019

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rokz dnia 29 kwietnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 60/2019

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku za 2018 rokz dnia 29 kwietnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 59/2019

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku za 2018 rokz dnia 29 kwietnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 58/2019

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Sicienku do podpisywania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Sicienkoz dnia 25 kwietnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 57/2019

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczychz dnia 23 kwietnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 56/2019

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.z dnia 19 kwietnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 55/2019

w sprawie doręczania korespondencji Urzędu Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 54/2019

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 53/2019

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 18 kwietnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 52/2019

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 18 kwietnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 51/2019

o zmianie zarządzenia w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckichz dnia 17 kwietnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 50/2019

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckichz dnia 17 kwietnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 49/2019

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetuz dnia 8 kwietnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 48/2019

o zmianie zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnejz dnia 5 kwietnia 2019 roku [...]

Zarządzenie 47/2019

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Sicienku do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Sicienkoz dnia 4 kwietnia 2019 [...]

Zarządzenie 46/2019

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Sicienku do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sicienko, w wyborach posłów do parlamentu Europejskiego  z dnia 3 kwietnia 2019 [...]

Zarządzenie 45/2019

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku [...]

Zarządzenie 44/2019

w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienkuz dnia 29 marca 2019 roku [...]

Zarządzenie 43/2019

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za 2018 rokz dnia 27 marca 2019 roku [...]

Zarządzenie 42/2019

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o stanie mienia Gminy Sicienkoz dnia 27 marca 2019 roku [...]

Zarządzenie 41/2019

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018z dnia 27 marca 2019 roku [...]

Zarządzenie 40/2019

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Sicienku"z dnia 26 marca 2019 roku [...]

Zarządzenie 39/2019

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury [...]

Zarządzenie 38/2019

o zmianie zarządzenia w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 26 marca 2019 roku [...]

Zarządzenie 37/2019

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok z dnia 19 marca 2019 roku [...]

Zarządzenie 36/2019

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa [...]

Zarządzenie 35/2019

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Sicienku do informowania  osób niepełnosprawnych o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Sicienko.z dnia 14 marca 2019 roku [...]

Zarządzenie 34/2019

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Sicienko.z dnia 14 marca 2019 roku [...]

Zarządzenie 33/2019

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 5 marca 2019 roku [...]

Zarządzenie 32/2019

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. z dnia 5 marca 2019 roku [...]

Zarządzenie 31/2019

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Sicienko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na [...]

Zarządzenie 30/2019

o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 27 lutego 2019 roku [...]

Zarządzenie 29/2019

o zmianie zarządzenia w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 22 lutego 2019 roku [...]

Zarządzenie 28/2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoz dnia 20 lutego 2019 [...]

Zarządzenie 27/2019

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 23/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku zadania publicznego w zakresie [...]

Zarządzenie 26/2019

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelarii Urzędu i promocji Gminy w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 13 lutego 2019 roku [...]

Zarządzenie 25/2019

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku.z [...]

Zarządzenie 24/2019

o zmianie Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 6 lutego 2019 roku [...]

Zarządzenie 23/2019

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 14 lutego 2019 roku [...]

Zarządzenie 22/2019

w sprawie zatwierdzenia cen za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku w zakresie zimowego utrzymania drógz dnia 30 stycznia 2019 roku [...]

Zarządzenie 21/2019

o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 20/2019

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 29 stycznia 2019 roku [...]

Zarządzenie 19/2019

o zmianie zarządzenia w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, wzoru zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej [...]

Zarządzenie 18/2019

w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem lokali Gminnego Ośrodka Kulturyz dnia 25 stycznia 2019 roku [...]

Zarządzenie 17/2019

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko" który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko [...]

Zarządzenie 16/2019

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer- MAO) dla projektu p.n. "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko" który uzyskał dofinansowanie z Programu [...]

Zarządzenie nr 15/2019

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Socjalnejz dnia 25 stycznia 2019 roku [...]

Zarządzenie 14/2019

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rokz dnia 25 stycznia 2019 roku [...]

Zarządzenie 13/2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofertz dnia 25 stycznia 2019 roku [...]

Zarządzenie 12/2019

 w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas [...]

Zarządzenie 11/2019

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas [...]

Zarządzenie 10/2019

w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego [...]

Zarządzenie 9/2019

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 6/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 8 stycznia 2019 roku zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rokz dnia 17 stycznia 2019 roku [...]

Zarządzenie 8/2019

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obsługi kancelarii urzędu, promocji i ochrony zdrowia w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskichz dnia 14 stycznia 2019 roku [...]

Zarządzenie 7/2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowejz dnia 10 stycznia 2019 roku [...]

Zarządzenie 6/2019

zmieniająe uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rokz dnia 8 stycznia 2019 roku [...]

Zarządzenie 5/2019

w sprawie ustalenia współczynnika ekwiwalentowego w roku 2019 z tytułu niewykorzystania przez pracowników urlopu w całości lub części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracyz dnia 8 stycznia 2019 roku [...]

Zarządzenie 4/2019

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiegoz dnia 8 stycznia 2019 roku [...]

Zarządzenie 3/2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 3 stycznia 2019 roku [...]

Zarządzenie 2/2019

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 2 stycznia 2019 roku [...]

Zarządzenie 1/2019

w sprawie zmiany Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych w jednostkach obsługiwanych przez Urząd Gminy w Sicienkuz dnia 2 stycznia 2019 roku [...]

metryczka