2019

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

2019

zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym

W ramach zapytania ofertowego wpłynęła jedna oferta. Z analizy wynika, iż oferta złożona przez Krzysztofa Sarnowskiego prowadzącego gospodarstwo rolne została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów [...]

świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, wolnożyjących kotów oraz ofiar zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) z terenu gminy Sicienko w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

W terminie składania ofert, na zamieszczone zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta:   Przychodnia Weterynaryjna „SARA” Emilia Zarembska-Sarnowska, ul. Inowrocławska 51, 85-153 Bydgoszcz, za łączną cenę ofertową 16 [...]

Zakup paliwa dla Urzędu Gminy w Sicienku w 2020 roku

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na szacunkowe ilości paliwa:    Benzyna bezołowiowa Pb 95    5.000 litrów    i  Olej napędowy [...]

zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku w 2020 roku

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów biurowych Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w [...]

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzemiętówko.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Trzemiętówko. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn: "Budowa [...]

udowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrówka Nowa, ul. Grodzka i Dworska – Etap I

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrówka Nowa, ul. Grodzka i Dworska – Etap I.Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert [...]

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pawłówek – ul. Leśna

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Pawłówek – ul. Leśna.Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia [...]

Zakup i dostawa zapory sieciowej wraz z licencją

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zapory sieciowej FortiGate-60E Hardware plus 1 rok 8x5 FortiCare i FortiGuard UTM Bundle.W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę zapory sieciowej [...]

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczutki – Etap I.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Szczutki – Etap I. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia [...]

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi.W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi wpłynęło [...]

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gliszcz – Etap I.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Gliszcz – Etap I.Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn: [...]

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dębowej i Wrzosowej w miejscowości Pawłówek – Etap I.

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dębowej i Wrzosowej w miejscowości Pawłówek– Etap I. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn: "Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Dębowej i [...]

Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Akacjowe w Sicienku

 Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn: "Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Akacjowej w Sicienku" wpłyneły 2 oferty. Spośród wszystkich ocenianych ofert najkorzystniejszą [...]

wykonanie prac równiarką drogową na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej i utwardzonej kruszywem, gruzem, szlaką lub innym materiałem w wymiarze 400 godzin w okresie 20.09.-31.12.2019 r.

Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac równiarką drogową na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej i utwardzonej kruszywem, gruzem, szlaką lub innym materiałem w wymiarze 400 godzin w okresie 20.09.-31.12.2019 r. [...]

zakup i dostawa Switcha, UPS, SSD, RAM

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Switcha, UPS, SSD, RAM W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawa Switcha, UPS, SSD, RAM wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma [...]

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na linii komunikacyjnej na terenie Gminy Sicienko w ilości 8300 wozokilometrów w 2019 roku

Sicienko 30.07.2019 r.                 W nawiązaniu do zamieszczonego na stronie BIP Sicienko zapytania ofertowego, dotyczącego świadczenia usług w zakresie publicznego [...]

Budowa oświetlenia drogowego na części ulicy Zbożowej w miejscowości Kruszyn- I etap

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego na części ulicy Zbożowej w miejscowości Kruszyn- I etap [...]

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Świerkowej w miejscowości Pawłówek- III ETAP

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego na ulicy Świerkowej w miejscowości Pawłówek- III etap [...]

Zagospodarowanie terenów gminnych przez zadrzewienia

Przygotowanie terenu pod wykonanie nasadzeń, dostawę i transport sadzonek, wykonanie nasadzeń drzew wymienionych w poniższej tabeli oraz ich zabezpieczenie poprzez palikowanie konstrukcją z czterech żerdzi drewnianych, spiętych wraz z [...]

Dostawa i montaż układów klimatyzacji w części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Sicienku

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż układów klimatyzacji w części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Sicienku. [...]

Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miejscowości Sicienko

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania na wykonanie usługi o nazwie: ,,Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miejscowości Sicienko” informujemy, że wpłynęły cztery oferty.Oferta wybranego Wykonawcy  mieści się w [...]

Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Lawendowej w miejscowości Dąbrówka Nowa

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego na ulicy Lawendowej w miejscowości Dąbrówka Nowa. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Lawendowej w miejscowości Dąbrówka [...]

Remont pomieszczeń w budynku na ul. Sportowej 2 z przeznaczeniem na pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku na ul. Sportowej 2 z przeznaczeniem na pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na „Remont pomieszczeń w budynku na ul. [...]

bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Sicienko w 2019 r.

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Sicienko w 2019 r. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na bieżące utrzymanie [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sicienko w 2019 roku.

Przedmiotem zamówienia jest demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sicienko w 2019 roku. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. [...]

Zakup i dostawa tablicy informacyjnej w ramach projektu "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko"

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednej tablicy informacyjnej dla projektu pn. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko.W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę jednej tablicy [...]

Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pawłówek- oświetlenie przystanku autobusowego

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oświetlenia drogowego w Pawłówku- oświetlenie przystanku autobusowego. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Pawłówek – oświetlenie [...]

Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej w Zielonczynie

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej w miejscowości Zielonczyn. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na budowę oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej w miejscowości Zielonczyn, wpłynęła [...]

Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Krótkiej w Zielonczynie

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Krótkiej w miejscowości Zielonczyn. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na budowę oświetlenia drogowego na ul. Krótkiej w miejscowości Zielonczyn, [...]

zakup i dostawa materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert przyjęto 6 ofert. [...]

Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki nr 140 w miejscowości Osówiec – ul. Przy Lesie – VI etap

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego na terenie działki nr 140 w miejscowości Osówiec – ul. Przy Lesie – VI etap. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na budowę oświetlenia drogowego na terenie [...]

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Świerkowej w miejscowości Pawłówek – II etap

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego na ul. Świerkowej w miejscowości Pawłówek – II etap W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na budowę oświetlenia drogowego na ul. Świerkowej w miejscowości [...]

Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie działki nr 59 w miejscowości Kamieniec

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie działki nr 59 w miejscowości Kamieniec. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na budowę oświetlenia drogowego na terenie działki nr 59 w miejscowości [...]

Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki nr 153 w miejscowości Sicienko – ul. Klonowa

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego na terenie działki nr 153 w miejscowości Sicienko – ul. Klonowa. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na budowę oświetlenia drogowego na terenie działki nr 153 w [...]

Wykonanie prac równiarką drogową na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej i utwardzonej kruszywem, gruzem, szlaką lub innym materiałem w wymiarze 300 godzin w okresie 01.03-30.06.2019 r

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac równiarką drogową na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej i utwardzonej kruszywem, gruzem, szlaką lub innym materiałem w wymiarze 300 [...]

Wycinka oraz prześwietlenie drzew rosnących na działkach i przy drogach gminnych Gminy Sicienko

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wycinkę oraz prześwietlenie drzew rosnących na działkach i przy drogach gminnych Gminy Sicienko. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wycinkę oraz [...]

zakup i dostawa 2 sztuk laptopów

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę 2 sztuk laptopów W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę 2 sztuk laptopów wpłynęło 8 ofert. Najkorzystniejszą [...]

metryczka