2020

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2020

Zarządzenie nr 147/2020 r

w sprawie zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Sicienko dla samorządowych instytucji kulturyz dnia 31 grudnia 2020 r [...]

Zarządzenie nr 146/2020 r

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za pełnienie funkcji MDR Oficera i zastępcy MDR Oficera w Gminie Sicienkoz dnia 31 grudnia 2020 r [...]

Zarządzenie nr 145/2020 r

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowychz dnia 31 grudnia 2020 r [...]

Zarządzenie nr 144/2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rokz dnia 31 grudnia 2020 r. [...]

Zarządzenie 143/2020

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19z dnia 31 grudnia 2020 roku [...]

Zarządzenie nr 142/2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rokz dnia 31 grudnia 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 141/2020 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienkuz dnia 31 grudnia 2020 r [...]

Zarządzenie nr 140/2020 r

w sprawie odwołania pani Anny Rychławskiej ze stanowiska Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku.z dnia 31 grudnia 2020 r. [...]

Zarządzenie 139/2020

w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Gminy w Sicienku oraz zasady pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton z dnia 30 grudnia 2020 roku [...]

Zarządzenie 138/2020

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 22 grudnia 2020 roku [...]

Zarządzenie 137/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomościz dnia 22 grudnia 2020 roku [...]

Zarządzenie nr 136/2020 r.

w sprawie rozformowania i powołania nowej struktury formacji obrony cywilnej na terenie gminy Sicienkoz dnia 22 grudnia 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 135/2020 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznejz dnia 17 grudnia 2020 r. [...]

Zarządzenie 134/2020

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok z dnia 16 grudnia 2020 roku [...]

Zarządzenie 133/2020

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznejz dnia 8 grudnia 2020 roku [...]

Zarządzenie 132/2020

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rokz dnia 7 grudnia 2020 roku [...]

Zarządzenie nr 131/2020 r.

w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo-księgowej, akt osobowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku oraz ustalenia procedury przekazywaniaz dnia [...]

Zarządzenie nr 130/2020 r.

sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiegoz dnia 4 grudnia 2020 r [...]

Zarządzenie nr 129/2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.z dnia 26 listopada 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 128/2020 r.

w sprawie powołania zespołu do oceny instytucji finansowej na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w Urzędzie Gminy w Sicienku oraz jednostkach organizacyjnych, dla których prowadzona jest wspólna obsługaz dnia 19 listopada 2020 r [...]

Zarządzenie nr 127/2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.z dnia 18 listopada 2020r. [...]

Zarządzenie 126/2020

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu budżetu gminy na 2021 rok.z dnia 12 listopada 2020 roku [...]

Zarządzenie 125/2020

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2021-2026z dnia 12 listopada 2020 roku [...]

Zarządzenie nr 124/2020 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoz dnia 10 listopada 2020 r. [...]

Zarządzenie 123/2020

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rokuz dnia 3 listopada 2020 roku [...]

Zarządzenie nr 122/2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.z dnia 29 października 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 121/2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku.z dnia 21 października 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 120/2020 r.

w sprawie zmiany w organizacji i systemie pracy pracowników Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 20 października [...]

Zarządzenie nr 119/2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.z dnia 20 października 2020r. [...]

Zarządzenie nr 118/2020 r.

w sprawie powołania Pani Magdaleny Stężewskiej na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku.z dnia 1 października 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 117/2020 r.

w sprawie wprowadzenia Procedur w zakresie wypełniania i przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego w Gminie Sicienko oraz terminów poprawiania błędów w dokumenciez dnia 1 października 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 116/2020 r.

w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności MPP do wykonywania rozliczeń z kontrahentami Gminy Sicienkoz dnia 1 października 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 115/2020 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów Gminnego Ośrodka kultury w Sicienkuz dnia 1 października 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 114/2020 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów oświatowychz dnia 1 października 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 113/2020 r.

w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie [...]

Zarządzenie nr 112/2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.z dnia 23 września 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 111/2020 r.

w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 17 września 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 110/2020 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.z dnia 10 września 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 109/2020 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.z dnia 10 września 2020 r [...]

zarządzenie nr 108/2020 r.

w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia uzgodnień w zakresie dotyczącym wysokości odszkodowaniaz dnia 4 września 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 107/2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2018 Wójta Gminy Sicienko w sprawie zasad wykonywania obowiązków dokumentacyjnych i ewidencyjnych w zakresie podatku od towarów i usług w jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym Gminy Sicienkoz [...]

Zarządzenie nr 106/2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 107/2017 Wójta Gminy Sicienko w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymiz dnia 1 września 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 105/2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 06/17 Wójta Gminy Sicienko w sprawie zasad wykonywania obowiązków dokumentacyjny i ewidencyjnych w jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym Gminy Sicienkoz dnia 1 września 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 104/2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 103/2019 Wójta Gminy Sicienko w sprawie procedur wystawienia i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz reprezentowania Gminy Sicienko na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF)z dnia 1 września 2020 [...]

Zarządzanie nr 103/2020 r.

w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2021 rokz dnia 1 września 2020 r. [...]

Zarządzenie 102/2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.z dnia 1 września 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 101/2020 r.

w sprawie określenie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wzoru zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka [...]

Zarządzanie nr 100/2020 r.

w sprawie upoważnienia dyrektorów placówek oświatowych, w których zorganizowano stołówkę do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za posiłkiz dnia 1 września 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 99/2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. z dnia 31 sierpnia 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 98/2020 r.

uchylające zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w [...]

Zarządzenie nr 97/2020 r.

w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowiez dnia 31 sierpnia 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 96/2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za I półrocze 2020z dnia 25 sierpnia 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 95/2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata [...]

Zarządzenie nr 94/2020 r.

w sprawie pełnej inwentaryzacji Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie w związku z włączeniem do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Samsieczniez dnia 24 sierpnia 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 93/2020 r.

w sprawie czynności likwidacyjnych, przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej likwidowanej jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowiez dnia 24 sierpnia 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 92/2020 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Samsieczniez dnia 24 sierpnia 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 91/2020 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej z Zarządzeniu nr 90/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 4 sierpnia 2020 roku zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rokz dnia 7 sierpnia 2020 roku [...]

Zarządzenie 90/2020

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rokz dnia 4 sierpnia 2020 roku [...]

Zarządzenie 89/2020

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkołyz dnia 27 lipca 2020 roku [...]

Zarządzenie 88/2020

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rokz dnia 24 lipca 2020 roku [...]

Zarządzenie 87/2020

w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Samsieczniez dnia 20 lipca 2020 r. [...]

Zarządzeni nr 86/2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r.z dnia 14 lipca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 85/2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko na lata 2020-2025z dnia 13 lipca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 84/2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbyycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Sicienkoz dnia 7 lipca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 83/2020 r.

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sicienkuz dnia 7 lipca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 82/2020 r

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.z dnia 6 czerwca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 81/2020 r.

w sprawie zarządzenia nr 103/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 16 sierpnia 2019r. w sprawie procedur wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz reprezentowania Gminy Sicienko na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF)z dnia [...]

Zarządzenie nr 80/2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko na lata 2020-2025z dnia 30 czerwca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 79/2020 r.

w sprawia ustalenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli w Gminie Sicienkoz dnia 30 czerwca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 78/2020 r.

w sprawie ustalenia w roku 2020 dni dodatkowo wolnych od pracyz dnia 30 czerwca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 77/2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku za 2019 rokz dnia 30 czerwca [...]

Zarządzenie nr 76/2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku za 2019 rokz dnia 30 czerwca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 75 /2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.z dnia 26 czerwca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 74/2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomościz dnia 26 czerwca 2020 roku [...]

Zarządzenie 73/2020 r.

w sprawie powołania gminnej komisji oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu "Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim"z dnia 18 czerwca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 72/2020 r

w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sicienkuz dnia 18 czerwca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 71/2020 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Wójta Gminy Sicienko z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej [...]

Zarządzenie nr 70/2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.z dnia 12 czerwca 2020 r. [...]

Zarządzenie 69/2020

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  28 czerwca 2020 rokuz dnia 9 czerwca 2020 roku [...]

Zarządzenie nr 68/2020 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Sicienku do informowania osób niepełnosprawnych o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Sicienkoz dnia 9 czerwca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 67/2020 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Sicienku do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych na terenie Gminy Sicienko, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 9 czerwca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 66/2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Sicienku do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Sicienkoz dnia 9 czerwca 2020 [...]

Zarządzenie nr 65/2020 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Sicienku do podpisywania zaświadczeń o prawie do głosowania, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej na terenie gminy Sicienkoz dnia 9 czerwca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 64/2020 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.z dnia 9 czerwca 2020 r. [...]

Zarządzenie 63/2020 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Sicienkoz dnia 4 czerwca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 62/2020 r.

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Sicienko dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 rokuz dnia 4 czerwca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 61/2020 r.

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Sicienko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na [...]

Zarządzenie nr 60/2020 r

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 2 czerwca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 59/2020

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.z dnia 29 maja 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 58/2020

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania finansowego  za 2019 rok.z dnia 29 maja 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 57/2020 r

w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie gminy Sicienkoz dnia 28 maja 2020 r. [...]

Zarządzeni nr 56/2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie: opłat za dzierżawę lokali użytkowych w obiektach komunalnych, opłat za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na działalność, pod garaże i pomieszczenia gospodarcze, opłat za dzierżawę gruntów rolnych [...]

Zarządzenie nr 55/2020 r.

w sprawie ogłoszenia o sposobie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Sicienku w następstwie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemiiz dnia 25 maja 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 54/2020

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rokz dnia 18 maja 2020 r. [...]

Zarządzenie 53/2020

w sprawie przywrócenia godzin pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 11 maja 2020 roku [...]

Zarządzenie 52/2020

w sprawie ogłoszenia o sposobie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Sicienku w następstwie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemiiz dnia 11 maja 2020 roku [...]

Zarządzenie nr 51/2020

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.z dnia 24.04.2020 r. [...]

Zarządzenie nr 50/2020

w sprawie ogłoszenia o sposobie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Sicienku                 w następstwie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i [...]

Zarządzenie nr 49/2020

w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko do użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległośćz [...]

Zarządzenie nr 48/2020

w sprawie unieważnienia konkurs ofert na wykonywanie w 2020 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.z dnia 10 kwietnia 2020 [...]

Zarządzenie nr 47/2020 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko na lata 2020- 2025z dnia 10.04.2020 r. [...]

Zarządzenie nr 46/2020

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rokz dnia 10 kwietnia 2020 r. [...]

Zarządzenie 45/2020

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majatkowych placówek oświatowychz dnia 08.04.2020 r [...]

Zarządzenie 44/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2020- 2025z dnia 01.04.2020 r [...]

Zarządzenie 43/2020

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.z dnia 01.04.2020 r [...]

Zarządzenie 42/2020

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem socjalnym w zakresie udzielania pożyczek na cele mieszkaniowez dnia 30 marca 2020 roku [...]

Zarządzenie 41/2020

w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Gminy w Sicienku w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemiiz dnia 30 marca 2020 roku [...]

Zarządzenie 40/2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.z dnia 30.03.2020 r. [...]

Zarządzenie nr 39/2020

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania z wykonania planu finansowegoSamorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za 2019 rokz dnia 25 marca 2020 r. [...]

Zarządzenie 38/2020

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko.z dnia 25 marca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 37/2020

w sprawie ograniczenia w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym przez Urząd Gminy w Sicienkuz dnia 14 marca 2020 r. [...]

Zarządzeni nr 36/2020

w sprawie skróconego czasu pracy w związku z zagrożeniem epidemiologicznymz dnia 12 marca 2020 r. [...]

Zarządzeni nr 35/2020

o zmianie Zarządzenia w sprawie powołania Komisji Socjalnej Scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Sicienku.z dnia 10 marca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 34/2020 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.z dnia 10 marca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 33/2020 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Sicienku doinformowania osób niepełnosprawnych o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie Gminy Sicienkoz dnia 10 marca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 32/2020

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Sicienku do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Sicienkoz dnia 10 marca [...]

Zarządzenie nr 31/2020

w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku zadań publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.z dnia 10 marca [...]

Zarządzenie nr 30/2020

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Sicienku do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sicienko, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 29/2020

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Sicienku do podpisywania zaświadczeń o prawie do głosowania, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Sicienkoz dnia 10 marca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 28/2020

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Sicienkoz dnia 10 marca 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 27/2020

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.z dnia 28 lutego 2020 r [...]

Zarządzenie 26/2020

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. planowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Sicienku.z dnia 27 lutego 2020 roku [...]

Zarządzenie nr 25/2020

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejz dnia 25 lutego 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 24/2020

w sprawie sprzedaży nieruchomościz dnia 24 lutego 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 23/2020

w sprawie sprzedaży nieruchomościz dnia 24 lutego 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 22/2020

w sprawie upoważnienia do podpisania zawiadomień do rodziców i opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie zwiazanych z wykonaniem uchwały Rady rodziców w Sicienku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły [...]

Zarządzenie nr 21/2020

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Sicienko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na [...]

Zarządzenie nr 20/2020

w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Sicienko. [...]

Zarządzenie nr 19/2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejz dnia 11 lutego 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 18/2020 r.

w sprawie powołania składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu efektywnego reagowania na wypadek wystąpienia zagrożeniaz dnia 31 stycznia 2020 r. [...]

Zarządzenie nr 17/2020 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w [...]

Zarządzenie nr 16/2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert.z dnia 29 stycznia 2020 r. [...]

Zarządzenie 15/2020

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rokz dnia 29 stycznia 2020 roku [...]

Zarządzenie 14/2020

w sprawie sprzedaży nieruchomościz dnia 28.01.2020 roku [...]

Zarządzenie 13/2020

w sprawie sprzedaży nieruchomościz dnia 28.01.2020 roku [...]

Zarządzenie 12/2020

w sprawie sprzedaży nieruchomościz dnia 28.01.2020 roku [...]

Zarządzenie 11/2020

w sprawie sprzedaży [...]

Zarządzenie nr 10/2020

w sprawie sprzedaży [...]

Zarządzenie nr 9/2020

w sprawie sprzedaży [...]

Zarządzenie 8/2020

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych [...]

Zarządzenie nr 7/2020

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas [...]

Zarządzenie 6/2020

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiegoz dnia 22 stycznia 2020 roku [...]

Zarządzenie 5/2020

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rokz dnia 16 stycznia 2020 roku [...]

Zarządzenie 4/2020

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rad Sołeckichz dnia 15 stycznia 2020 roku [...]

Zarządzenie 3/2020

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Sicienkoz dnia 8 stycznia 2020 roku [...]

Zarządzenie 2/2020

w sprawie odwołania dotychczasowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 8 stycznia 2020 roku [...]

Zarządzenie 1/2020

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej [...]

metryczka