ZASADY FINANSOWANIA

 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.
Budżet gminy funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
Zgodnie z tą ustawą jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy zalicza się do sektora finansów publicznych.

Ustawa ta między innymi określa:

 1. pojęcia: środków publicznych, w tym dochodów i przychodów publicznych, wydatków i rozchodów publicznych, deficytu i nadwyżki sektora finansów publicznych oraz państwowego długu publicznego;
 2. zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 3. zasady opracowywania projektów;
 4. zasady uchwalania budżetów;
 5. zasady i tryb wykonywania budżetów.
 6. Tryb zatwierdzenia wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Budżet gminy określa się w formie uchwały. Uchwałę budżetową Rada Gminy uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego.

Uchwała budżetowa określa:

 1. prognozowane dochody gminy według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 2. wydatki budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:

  • wydatków bieżących, w szczególności na:

  1. wydatki jednostek budżetowych w tym na:
   • wynagrodzenia i składki od nich naliczane
   • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
  2. dotacje na zadania bieżące
  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
  4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
  5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym
  6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego


  • wydatków majątkowych; do których zalicza się wydatki na:

   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
   2. zakup i objęcie akcji i udziałów
   3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3. źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu gminy;
 4. plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych;
 5. upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań Gminy;
 6. zakres i kwoty dotacji przedmiotowych;
 7. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami;
 8. dotacje;
 9. dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego lub z organami władzy rządowej

Źródła dochodów gminy określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)
Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Wójt Gminy niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej- Uchwała nr XLVII/335/10

zmiana: Uchwała nr XLVIII/341/10

Dochody, wydatki i zadłużenie gminy w latach 1991-2004 (13kB) excel  


W celu uzyskania informacji o budżecie i jego realizacji należy wybrać jedną z powyższych zakładek.

metryczka


Wytworzył: Anna Karczewska, Skarbnik Gminy, tel. 58-70-754 (27 czerwca 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (28 czerwca 2003, 08:57:58)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (16 listopada 2012, 13:43:01)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20846