2021

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2021

Zarządzenie nr 108/2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z dnia 31 grudnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 107/2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 150/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 30 grudnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 106/2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem socjalnym w zakresie udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe z dnia 30 grudnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 105/2021 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z dnia 30 grudnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 104/2021 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19z dnia 30 grudnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 103/2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rokz dnia 30 grudnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 102/2021r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 30 grudnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 101/2021 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznejz dnia 17 grudnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 100/2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 99/2021 Wójta Gminy Sicienko z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022 rokuz dnia 17 grudnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 99/2021

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022 roku z dnia 16 grudnia 2021 roku [...]

Zarządzenie nr 98/2021

w sprawie powołania Pani Magdaleny Stężewskiej na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku.z dnia 15 grudnia 2021 roku [...]

Zarządzenie nr 97/2021

w sprawie odwołania Pani Magdaleny Stężewskiej ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienkuz dnia 15 grudnia 2021 roku [...]

Zarządzenie nr 96/2021

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rokz dnia 13 grudnia 2021 roku [...]

Zarządzenie nr 95/2021

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19z dnia 8 grudnia 2021 roku [...]

Zarządzenie nr 94/2021

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/inspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 8 grudnia 2021 roku [...]

Zarządzenie nr 93/2021

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rokz dnia 30 listopada 2021 roku [...]

Zarządzenie nr 92/2021 r.

w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznychz dnia 12 listopada 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 91/2021 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu budżetu gminy na 2022 rokz dnia 12 listopada 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 90/2021 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2022-2029z dnia 12 listopada 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 89/2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok z dnia 28 października 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 88/2021 r.

W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w 2021 r. z dnia 27 października 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 87/2021 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw szacowanie stratz dnia 22 października 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 86/2021 r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Sicienko do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy Sicienko z dnia 22 października 2021 roku [...]

Zarządzenie nr 85/2021 r.

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowychz dnia 20 października 2021 roku [...]

Zarządzenie nr 84/2021 r.

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Sicienkoz dnia 15 października 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 83/2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rokz dnia 13 października 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 82/2021 r.

w sprawie rozwiązania zespołu do realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w Gminie Sicienkoz dnia 1 października 2021 [...]

Zarządzenie nr 81/2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rokz dnia 30 września 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 80/2021 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania zaliczekz dnia 30 września 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 79/2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok z dnia 27 września 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 78/2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienkuz dnia 22 września 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 77/2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rokz dnia 21 września 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 76/2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert.z dnia 14 września 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 75/2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku.z dnia 8 września 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 74/2021 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowejz dnia 2 września 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 73/2021r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2022 rokz dnia 1 września 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 72/2021 r.

w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Sicienkoz dnia 31 sierpnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 71/2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rokz dnia 31 sierpnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 70/2021 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za I półrocze 2021z dnia 27 sierpnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 69/2021 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczyinformacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 wraz z informacją o kształtowaniu sięWieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata [...]

Zarządzenie nr 68/2021 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.z dnia 19 sierpnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 67/2021 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułupożyczek i kredytów.z dnia 19 sierpnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 66/2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rokz dnia 13 sierpnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 65/2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rokz dnia 22 lipca 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 64/2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie : opłat za dzierżawę lokali użytkowych w obiektach komunalnych, opłat za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na działalność, pod garaże i pomieszczenia gospodarcze, opłat za dzierżawę gruntów rolnych [...]

Zarządzenie nr 63/2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rokz dnia 15 lipca 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 62/2021

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoz dnia 15 lipca 2021 roku [...]

Zarządzenie nr 61/2021

w sprawie sprzedaży nieruchomościz dnia 9 lipca 2021 roku [...]

Zarządzenie nr 60/2021

w sprawie sprzedaży nieruchomościz dnia 9 lipca 2021 roku [...]

Zarządzenie nr 59/2021

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu do realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,  w tym osób [...]

Zarządzenie nr 58/2021 r.

w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących funkcjonowania Rodzinnego Punktu Konsultacyjnegow Sicienku z dnia 29 czerwca 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 57/2021r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury [...]

Zarządzenie 56/2021

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2021 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury [...]

Zarządzenie nr 55/2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44/2021 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie funkcjonowania, obsługi i eksploatacji gminnego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Sicienkoz dnia 21 czerwca 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 54/2021 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 54/2021 Wójta Gminy Sicienko z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o sposobie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Sicienku w następstwie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i [...]

Zarządzenie nr 53/2021 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku.z dnia 9 czerwca 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 52/2021 r.

w sprawie powołania gminnej komisji do oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu „Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim”z dnia 9 czerwca 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 51/2021 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko [...]

Zarządzenie nr 50/2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury [...]

Zarządzenie nr 49/2021 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19z dnia 26 maja 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 48/2021 r.

w sprawie przedłożenia radzie Gminy Sicienko sprawozdania finansowego za 2020 rokz dnia 21 maja 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 47/2021 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkołyz dnia 20 maja 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 46/2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok z dnia 10 maja 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 45/2021 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 52/05 Wójta Gminy Sicienko z dnia 14 listopada 2005 r.z dnia 6 maja 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 44/2021 r.

w sprawie funkcjonowania, obsługi i eksploatacji gminnego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Sicienkoz dnia 30 kwietnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 43/2021 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku za  2020 rok. z dnia 29 kwietnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 42/2021 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku za  2020 rok. z dnia 29 kwietnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 41/2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rokz dnia 28 kwietnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 40/2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rokz dnia 19 kwietnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 39/2021 r.

w sprawie zamiany nieruchomościz dnia 19 kwietnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 38/2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rokz dnia 15 kwietnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 37/2021 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko [...]

Zarządzenie nr 36/2021 r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Sicienko do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Sicienkoz dnia 12 kwietnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 35/2021 r.

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjnez dnia 9 kwietnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 34/2021 r.

w sprawie ogłoszenia o sposobie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Sicienku w następstwie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemiiz dnia 9 kwietnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 33/2021 r.

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowejz dnia 8 kwietnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 32/2021 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku.z dnia 1 kwietnia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 31/2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rokz dnia 31 marca 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 30/2021 r.

w sprawie ogłoszenia o sposobie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Sicienku w następstwie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemiiz dnia 29 marca 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 29/2021 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania z wykonania planu finansowegoSamorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za 2020 rokz dnia 26 marca 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 28/2021 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnegoGminy Sicienkoz dnia 26 marca 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 27/2021 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu PrzeciwdziałaniaCOVID-19z dnia 24 marca 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 26/2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 17 marca 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 25/2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Metropolitalnej Karty Uczniowskiej oraz Metropolitalnej KartyMalucha wydawanej przez Gminę Sicienkoz dnia 12 marca 2021 r. [...]

Zarządzenie 24/2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rokz dnia 8 marca 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 23/2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rokz dnia 26 lutego 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 22/2021 r.

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. planowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 25 [...]

Zarządzenie nr 21/2021

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Zakładu Komunalnego w Sicienkuz dnia 25 lutego 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 20/2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok [...]

Zarządzenie 19/2021

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejz dnia 18 lutego 2021 roku [...]

Zarządzenie 18/2021

w  sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Komunalnego w Sicienkuz dnia 16 lutego 2021 roku [...]

Zarządzenie nr 17/2021 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiejz dnia 16 lutego 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 16/2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 2” [...]

Zarządzenie nr 15/2021 r

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejz dnia 11 lutego 2021 r [...]

Zarządzenie nr 14/2021 r

zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za dzierżawę lokali użytkowych w obiektach komunalnych, opłat za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na działalność, pod garaże i pomieszczenia gospodarcze, opłat za dzierżawę gruntów rolnych [...]

Zarządzenie nr 13/2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rokz dnia 29 stycznia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 12/2021 r

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Sicienko dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 rokuz dnia 26 stycznia 2021 r [...]

Zarządzenie nr 11/2021 r

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofertz dnia 26 stycznia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 10/2021 r

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach [...]

Zarządzenie nr 9/2021 r

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach [...]

Zarządzenie nr 8/2021 r

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w [...]

Zarządzenie nr 7/2021 r

w sprawie określenia wzoru wniosku oraz umowy o przyznanie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Sicienkoz dnia 26 stycznia 2021 r [...]

Zarządzenie nr 6/2021 r

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Sicienko dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego i Mieszkań w 2021 rokuz dnia 25 stycznia 2021 r [...]

Zarządzenie nr 5/2021 r

w sprawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych  w Urzędzie Gminy W Sicienkuz dnia 15 stycznia 2021 r [...]

Zarządzenie nr 4/2021 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowejz dnia 15 stycznia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 3/2021 r.

o zmianie załącznika nr 3 do zarządzenia w  sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” który uzyskał dofinansowanie z  Programu Operacyjnego [...]

Zarządzenie nr 2/2021 r.

w sprawie powołania zespołu do realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w Gminie Sicienkoz dnia 15 stycznia 2021 r. [...]

Zarządzenie 1/2021

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 15 stycznia 2021 roku   [...]

metryczka