2022

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2022

Zarządzenie nr 137/2022 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmuz dnia 30 grudnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 136/2022 r.

w sprawie zrównoważenia czasu pracy oraz ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2023 rokuz dnia 30 grudnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 135/2022 r.

w sprawie zmiany Instrukcji prowadzenia gospodarki samochodowej w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 30 grudnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 134/2022 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocyz dnia 30 grudnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 133/2022 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19z dnia 30 grudnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 132/2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 30 grudnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 131/2022 r.

w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Sicienku.z dnia 28 grudnia 2022 r. [...]

Zarządzenie 130/2022

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2023 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejz dnia 28 grudnia 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 129/2022

w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku służbowego „Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Sicienku”z dnia 27 grudnia 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 128/2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienkuz dnia 20 grudnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 127/2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia cen za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku w zakresie zimowego utrzymania drógz dnia 13 grudnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 126/2022 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznejz dnia 12 grudnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 125/2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 12 grudnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 124/2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 5 grudnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 123/2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów oświatowychz dnia 1 grudnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 122/2022 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku do prowadzenia postępowań w imieniu Wójta Gminy Sicienko z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnychz dnia 1 grudnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 121/2022 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienkuz dnia 1 grudnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 120/2022 r.

w sprawie Procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR" w Gminie Sicienkoz dnia 29 listopada 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 119/2022 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznejz dnia 21 listopada 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 118/2022 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w imieniu Wójta Gminy Sicienkoz dnia 21 listopada 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 117/2022 r.

w sprawie ceny 1 tony węgla obowiązującej przy zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na terenie Gminy Sicienko.z dnia 21 listopada 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 116/2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 16 listopada 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 115/2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rokz dnia 14 listopada 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 114/2022 r

w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2023-2033z dnia 14 listopada 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 113/2022 r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienku z dnia 10 listopada 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 112/2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 31 października 2022r [...]

Zarządzenie nr 111/2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert.z dnia 31 października 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 110/2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienkuz dnia 31 października 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 109/2022 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Sicienkoz dnia 17 października 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 108/2022 r.

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Sekcji Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 11 października 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 107/2022

w sprawie wprowadzenia procedur wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz reprezentowania Gminy Sicienko na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF)z dnia 5 października 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 106/2022 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku i osób z nim współpracujących do prowadzenia postępowań w imieniu Wójta Gminy Sicienko z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnychz dnia 5 [...]

Zarządzenie nr 105/2022 r.

sprawie wprowadzenia zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Gminie Sicienkoz dnia 30 września 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 104/2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 30 września 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 103/2022 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocyz dnia 30 września 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 102/2022 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19z dnia 29 września 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 101/2022 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19z dnia 29 września 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 100/2022 r.

w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.z dnia 29 września 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 99/2022 r.

w sprawie odwołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.z dnia 29 września 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 98/2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów kulturyz dnia 29 września 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 97/2022 r.

w sprawie ustalenia wskaźników oraz zasad monitorowania odpłatnego korzystania ze świetlic wiejskich objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznychz dnia 29 września 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 96/2022 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Sicienkoz dnia 22 września 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 95/2022 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomościz dnia 22 września 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 94/2022 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku do prowadzenia postępowań w imieniu Wójta Gminy Sicienko z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnychz dnia 21 września 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 93/2022

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienkuz dnia 21 września 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 92/2022 r.

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. dróg w Referacie Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 21 września 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 91/2022 r.

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 21 września 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 90/2022 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.z dnia 19 września 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 89/2022 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.z dnia 19 września 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 88/2022 r.

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za pełnienie funkcji MDR Oficera i zastępcy MDR Oficera w Gminie Sicienkoz dnia 19 września 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 87/2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 12 września 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 86/2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów oświatowychz dnia 7 września 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 85/2022

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2023 rokz dnia 7 września 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 84/2022

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofertz dnia 6 września 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 83/2022

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 113/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Sicienko, gmina Sicienkoz dnia 30 sierpnia 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 82/2022 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Gminy Sicienko za I półrocze 2022z dnia 26 sierpnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 81/2022 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata [...]

Zarządzenie nr 80/2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 22 sierpnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 79/2022 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku do prowadzenia postępowań w imieniu Wójta Gminy Sicienko z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnychz dnia 16 sierpnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 78/2022 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienkuz dnia 16 sierpnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 77/2022 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnejz dnia 1 sierpnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 76/2022 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych w jednostkach obsługiwanych przez Urząd Gminy w Sicienkuz dnia 1 sierpnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 75/2022 r.

w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Sicienko oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy w Sicienkuz dnia 1 sierpnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 74/2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 27 lipca 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 73/2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoz dnia 22 lipca 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 72/2022 r.

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor ds. podatku VAT i księgowości dochodów budżetowych w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienku.z dnia 21 lipca 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 71/2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 14 lipca 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 70/2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku.z dnia 1 lipca 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 68/2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 79/12 Wójta Gminy Sicienko w sprawie ustalenia zasad organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 30 czerwca 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 69/2022 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów składanych na potrzeby postępowań prowadzonych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w [...]

Zarządzenie nr 67/2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44/2021 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie funkcjonowania, obsługi i eksploatacji gminnego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Sicienkoz dnia 30 czerwca 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 66/2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 30 czerwca 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 65/2022 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku do prowadzenia postępowań w imieniu Wójta Gminy Sicienko z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnychz dnia 27 czerwca 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 64/2022 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Samsieczniez dnia 24 czerwca 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 63/2022 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 21 czerwca 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 62/2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 20 czerwca 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 61/2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 10 czerwca 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 60/2022 r.

w sprawie powołania gminnej komisji do oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu „Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim”z dnia 7 czerwca 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 59/2022 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku do prowadzenia postępowań w imieniu Wójta Gminy Sicienko z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnychz dnia 1 czerwca 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 58/2022 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienkuz dnia 1 czerwca 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 57/2022

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 27 maja 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 56/2022 r.

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienku.z dnia 26 maja 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 55/2022 r.

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor ds. płac w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienku.z dnia 26 maja 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 54/2022

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania finansowego za 2021 rokz dnia 18 maja 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 53/2022

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku za 2021 rokz dnia 18 maja 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 52/2022

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku za 2021 rokz dnia 18 maja 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 51/2022

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 16 maja 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 50/2022

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 9 maja 2022 r. [...]

Zarządzanie nr 49/2022

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 29 kwietnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 48/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocyz dnia 27 kwietnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 47/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19z dnia 27 kwietnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 46/2022

w sprawie rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kruszyn, gm. Sicienkoz dnia 27 kwietnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 45/2022

w sprawie określenia wzoru wniosku oraz umowy o przeznaczenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Sicienkoz dnia 21 kwietnia 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 44/2022

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Samsieczniez dnia 15 kwietnia 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 43/2022

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 12 kwietnia 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 42/2022

w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku do przyjmowania oraz rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainyz dnia 1 kwietnia 2022 r [...]

Zarządzenie nr 41/2022

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Samsieczniez dnia 1 kwietnia 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 40/2022

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.z dnia 1 kwietnia [...]

Zarządzenie nr 39/2022

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 31 marca 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 38/2022

w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sicienko za 2021 rokz dnia 29 marca 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 37/2022

w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sicienko za 2021 rokz dnia 29 marca 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 36/2022

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za 2021 rokz dnia 25 marca 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 35/2022

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienkoz dnia 25 marca 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 34/2022

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2022 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa [...]

Zarządzenie nr 33/2022

w sprawie wprowadzenia dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy w Sicienku z dnia 22 marca 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 32/2022

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 21 marca 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 31/2022

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Samsieczniez dnia 17 marca 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 30/2022

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienkuz dnia 16 marca 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 29/2022

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 10 marca 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 28/2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 8 marca 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 27/2022 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowejz dnia 1 marca 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 26/2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert.z dnia 28 luty 2022 r. [...]

Zarządzanie nr 25/2022 r.

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Sicienku.z dnia 25 luty 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 24/2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 25 luty 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 23/2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż sprzętu oraz samochodów stanowiących własność Gminy Sicienko.z dnia 23 luty 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 22/2022

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2022 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. [...]

Zarządzenie nr 21/2022

w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania stratz dnia 21 lutego 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 20/2022

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2022 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejz dnia 17 lutego 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 19/2022 r.

w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla niektórych spraw prowadzonych przez Urząd Gminy w Sicienkuz dnia 10 lutego 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 18/2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2022 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejz dnia 10 lutego 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 17/2022 r.

w sprawie wprowadzenia standardów obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 8 lutego 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 16/2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia cen za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku w zakresie zimowego utrzymania dróg.z dnia 1 lutego 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 15/2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 1 lutego 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 14/2022 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 8/2022 Wójta Gminy Sicienko z dnia 24 stycznia 2022 roku zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 31 stycznia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 13/2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienkuz dnia 28 stycznia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 12/2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach [...]

Zarządzenie nr 11/2022 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach [...]

Zarządzenie nr 10/2022 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w [...]

Zarządzenie nr 9/2022 r.

w sprawie ogłoszenia o sposobie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Sicienku w następstwie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemiiz dnia 27 stycznia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 8/2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 24 stycznia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 7/2022 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów kulturyz dnia 20 stycznia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 6/2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiegoz dnia 18 stycznia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 5/2022

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2022 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   [...]

Zarządzenie nr 4/2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert.z dnia 13 stycznia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 3/2022 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 10 stycznia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 2/2022 r.

w sprawie powołania Komisji ds. gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych w zakresie udzielania pożyczek na cele mieszkaniowez dnia 3 stycznia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 1/2022 r.

w sprawie powołania Komisji Socjalnej Scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Sicienkuz dnia 3 stycznia 2022 r. [...]

metryczka