2023

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2023

Zarządzenie nr 38/2023

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienkoz dnia 23 marca 2023 r. [...]

Zarządzenie nr 37/2023

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.z dnia 23 marca [...]

Zarządzenie nr 36/2023

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienkuz dnia 15 marca 2023 r. [...]

Zarządzenie nr 35/2023

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa [...]

Zarządzenie nr 34/2023

zmieniające Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Sicienko w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących funkcjonowania Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w Sicienkuz dnia 14 marca 2023 roku [...]

Zarządzenie nr 33/2023

zmieniające Zarządzenie Nr 130/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sicienkuz dnia 14 marca 2023 roku [...]

Zarządzenie nr 32/2023

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofertz dnia 14 marca 2023 roku [...]

Zarządzenie nr 31/2023

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 10 marca 2023 roku [...]

Zarządzenie nr 30/2023

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienkuz dnia 10 marca 2023 roku [...]

Zarządzenie nr 29/2023

w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienkuz dnia 10 marca 2023 roku [...]

Zarządzenie nr 28/2023

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 1 marca 2023 roku [...]

Zarządzenie nr 27/2023

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 24 lutego 2023 r. [...]

Zarządzenie nr 26/2023

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszyniez dnia 24 lutego 2023 r. [...]

Zarządzenie nr 25/2023

w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszyniez dnia 24 lutego 2023 r. [...]

Zarządzenie nr 24/2023

w sprawie zatwierdzenia cen za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku w sprawie zimowego utrzymania drógz dnia 24 lutego 2023 r. [...]

Zarządzenie nr 23/2023

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.z dnia 17 lutego [...]

Zarządzenie nr 22/2023

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofertz dnia 16 lutego 2023 r. [...]

Zarządzenie nr 21/2023

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiegoz dnia 9 stycznia 2023 r. [...]

Zarządzenie nr 20/2023

w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienkuz dnia 3 lutego 2023 r. [...]

Zarządzenie nr 19/2023

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia cen za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku w zakresie zimowego utrzymania drógz dnia 3 lutego 2023 r. [...]

Zarządzenie nr 18/2023

w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 3 lutego 2023 r. [...]

Zarządzenie nr 17/2023

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rokz dnia 31 stycznia 2023 r. [...]

Zarządzenie nr 16/2023

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w [...]

Zarządzenie nr 15/2023

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocyz dnia 25 stycznia 2023 roku [...]

Zarządzenie nr 14/2023

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2023 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 25 stycznia 2023 roku [...]

Zarządzenie nr 13/2023

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 10/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym [...]

Zarządzenie nr 12/2023

w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora placówki oświatowejz dnia 24 [...]

Zarządzenie nr 11/2023

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach [...]

Zarządzenie nr 10/2023

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach [...]

Zarządzenie nr 9/2023

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejz dnia 23 stycznia 2023 roku [...]

Zarządzenie nr 8/2023

w sprawie planu kontroli w 2023 roku dotyczącej realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie [...]

Zarządzenie nr 7/2023

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku do prowadzenia postępowań w imieniu Wójta Gminy Sicienko z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnychz dnia 16 stycznia 2023 roku [...]

Zarządzenie nr 6/2023

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienkuz dnia 16 stycznia 2023 roku [...]

Zarządzenie nr 5/2023

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rokz dnia 13 stycznia 2023 roku [...]

Zarządzenie nr 4/2023

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofertz dnia 13 stycznia 2023 roku [...]

Zarządzenie nr 3/2023

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19z dnia 11 stycznia 2023 roku [...]

Zarządzenie nr 2/2023 r.

w sprawie wydawania i korzystania z ECO Karty PSZOK dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sicienko na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi.z dnia 2 stycznia 2023 r. [...]

Zarządzenie nr 1/2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w miejscowości Dąbrówka Nowa, na cele budowlanez dnia 2 stycznia 2023 r. [...]

metryczka