WARUNKI KORZYSTANIA Z POMOCY

 

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej.

 1. Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków - trudna sytuacja życiowa związana w szczególności z:
  • ubóstwem,
  • sieroctwem,
  • bezdomnością,
  • bezrobociem,
  • niepełnosprawnością,
  • długotrwałą lub ciężką chorobą,
  • przemocą  w rodzinie,
  • potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
  • bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
  • brakiem umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  • trudnościami  w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
  • trudnościami w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
  • alkoholizmem i narkomanią,
  • zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysową,
  • klęską żywiołową lub ekologiczną.
 2. Drugi warunek - trudna sytuacja finansowa. Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461,00zł,
 • rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316,00zł.

Należy pamiętać o tym, że oba wymienione warunki - pierwszy i drugi, muszą być spełnione jednocześnie.

metryczka


Wytworzył: Lucyna Nowakowska, GOPS, pokój 15, tel. 58-70-406 (29 maja 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (18 czerwca 2003, 12:39:23)

Ostatnia zmiana: Anna Iwaniuk (18 maja 2004, 15:14:53)
Zmieniono: aktualizacja (Lucyna Nowakowska, dn. 18.05.2004)

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6169