Regulamin Organizacyjny GOPS

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SICIENKU

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa:

 1. Zakres działania i zadania Ośrodka.
 2. Organizację Ośrodka.
 3. Zasady funkcjonowania Ośrodka.
 4. Zakres działania Kierownika Ośrodka i poszczególnych stanowisk pracy.
 5. Tryb rozpatrywania skarg, wniosków i postulatów.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Ośrodku- należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku.
 2. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sicienko.
 3. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Sicienku.
 4. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Sicienko.
 5. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Sicienko.

Rozdział II
Zasady funkcjonowania Ośrodka

§ 3

 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Sicienko funkcjonującą na zasadzie jednostki budżetowej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
 2. Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 3. Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Gminy w Sicienku

§ 4

Ośrodek jest czynny w dniach roboczych:
- w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godziny 7:30 do godziny 15:30
- we wtorki od godziny 8:00 do godziny16:00.

§ 5

Ośrodek działa w oparciu o następujące zasady:

 1. praworządności
 2. służebności wobec społeczności lokalnej
 3. jednoosobowego kierownictwa
 4. planowania pracy
 5. kontroli wewnętrznej
 6. współdziałania z organami gminy i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy.

Rozdział III
Zakres działania, zadania i organizacja Ośrodka

§ 6

 1. Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej:
  1. własne,
  2. własne o charakterze obowiązkowym,
  3. zlecone gminie przez administrację rządową,
  4. wynikające z ustaw szczególnych.

§ 7

Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

 1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 2. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 3. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 4. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 5. pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
 6. wykonywanie zadań obowiązkowych gminy,
 7. wykonywanie zadań zleconych przez organy administracji rządowej,
 8. wykonywanie innych zadań o charakterze fakultatywnym z zakresu pomocy społecznej.

§ 8

Pracą Ośrodka kieruje kierownik, a w czasie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony pracownik przyjmując na podstawie upoważnienia Wójta obowiązki i kompetencje.

§ 9

 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy :
  • kierownik Ośrodka
  • główna księgowa
  • referent do spraw księgowości
  • wieloosobowe stanowiska pracowników socjalnych
  • wieloosobowe stanowiska opiekunek środowiskowych
  • konsultanci: psychiatra, psycholog, terapeuta.
   Schemat i strukturę organizacyjną Ośrodka zawiera załącznik nr 1.
 2. Liczba etatów może zostać w Ośrodku zwiększona w ramach posiadanych środków. W przypadku zwiększenia zakresu zadań Ośrodka, a także okresowego zwiększenia zadań oraz w przypadku konieczności zapewnienia zastępstwa za pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – na czas określony obejmujący okres niezbędny do wykonywania określonej pracy, bądź czas zastępstwa.
 3. Liczba etatów może zostać zwiększona w przypadku realizacji prac, w ramach umów zawartych z Urzędem Pracy.    

§ 10

Podziału zadań między stanowiskami pracy dokonuje Kierownik.

§ 11

Do rozwiązania szczególnych problemów związanych z wykonywaniem zadań Ośrodka, kierownik może powołać w drodze zarządzenia zespoły zadaniowe. W skład zespołów zadaniowych wchodzić mogą pracownicy Ośrodka oraz osoby spoza niego.

§ 12

Pracownicy Ośrodka w wykonywaniu swoich obowiązków i realizowaniu zadań działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 13

 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi i finansowymi Ośrodka odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności i dbałości.
 2. Zakupy i inwestycje dokonywane są zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

Rozdział IV
Zakresy zadań pracowników Ośrodka


§ 14

Zakres zadań Kierownika Ośrodka:

 • kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz
 • wydawanie i nadzór nad wydawaniem decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
 • sprawowanie nadzoru nad majątkiem Ośrodka
 • tworzenie warunków do realizowania przez Ośrodek zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowaniem środkami określonymi w planie finansowym GOPS i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie
 • współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej
 • składanie Radzie Gminy Sicienko corocznych sprawozdań z działalności GOPS oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej
 • realizowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych oraz realizacja zadań wynikających z programów rządowych pomocy społecznej, mających na celu ochronę życia osób, rodzin i grup społecznych- opracowanie projektów rocznych planów finansowych
 • przeprowadzanie analizy wykorzystywania środków przydzielonych z budżetu i innych będących w dyspozycji jednostki
 • kontrolowanie prawidłowości prowadzonych przez pracowników socjalnych rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz ich zatwierdzanie
 • wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka
 • wykonywanie poleceń Wójta
 • diagnozowanie środowiska lokalnego i inspirowanie kierunków działań w polityce społecznej gminy

§ 15

Do wspólnych zadań wszystkich pracowników Ośrodka należy w szczególności:

 • zatwierdzanie pod względem merytorycznym do zapłaty rachunków dotyczących zrealizowanych zadań zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów,
 • przygotowywanie materiałów do udostępnienia informacji publicznej,
 • przestrzeganie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu dokumentów finansowych,
 • postępowanie z aktami zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, ochronie informacji utajnionych oraz właściwe przechowywanie pieczęci,
 • współdziałanie z innymi stanowiskami w zakresie realizacji zadań,
 • doskonalenie zawodowe, samokształcenie, usprawnianie własnej organizacji , metod i form pracy,
 • przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów wewnętrznych ośrodka w wykonywaniu swoich obowiązków, wykonywanie zadań ustalonych do realizacji niniejszym regulaminem, zakresem czynności i powierzonych przez kierownika Ośrodka,
 • postępowanie z aktami zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej,
 • pełnienie powierzonych zastępstw innych stanowisk,
 • informowanie kierownika Ośrodka o stwierdzonych nieprawidłowościach, bądź innych niepokojących symptomach mogących mieć wpływ na realizację powierzonych zadań.

§ 16

Do zadań pracowników socjalnych należy :

 • rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób i rodzin, które z powodu ubóstwa sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży po opuszczeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej, trudności w przystosowaniu dożycia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej znalazły się w trudnej sytuacji życiowej
 • udzielanie poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód
 • praca socjalna udzielana osobom lub rodzinom bez względu na posiadany dochód
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin
 • wypełnianie formularza „Pomoc społeczne – Niebieska Karta” stanowiącego załącznik do rodzinnego wywiadu środowiskowego w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie
 • sporządzanie wywiadów u dłużników alimentacyjnych
 • zawieranie kontraktu socjalnego z osobą lub rodziną w celu określania sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów tej osoby lub rodziny znajdującej się trudnej sytuacji rodzinnej
 • opracowanie przez pracownika socjalnego wraz z osobą bezdomną indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności polegającego na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych oraz pomocy na uzyskaniu zatrudnienia
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań
 • współdziałanie z innymi instytucjami i placówkami w interesie osób korzystających z pomocy
 • wypracowanie sposobu współdziałania z poszczególnymi kategoriami i grupami społecznymi w obrębie poszczególnych rejonów opiekuńczych
 • ustalanie indywidualnych planów pomocy na rzecz osób i rodzin oraz czuwanie nad ich realizacją,
 • kontrolowanie jakości realizowanych usług opiekuńczych,
 • zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, chyba, że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny, także po ustaniu zatrudnienia,
 • realizacji innych zadań w zakresie pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy.
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu przyznawanych świadczeń z pomocy społecznej w oparciu o instrukcje w sprawie udzielania świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
 • prowadzenie ewidencji osób korzystających z pomocy społecznej (rejestr decyzji),
 • wydawanie zaświadczeń wchodzących w zakres działania GOPS,
 • opracowywanie meldunków, informacji i sprawozdań z udzielanych świadczeń z pomocy społecznej,
 • współudział w opracowywaniu planów finansowych Ośrodka,
 • obsługa programu Pomost,
 • prowadzenie spraw powierzonych zakresem czynności.

§ 17

 1. Do zadań głównej księgowej należy:
  • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  • prowadzenie księgowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • ewidencja komputerowa poleceń księgowań,
  • nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Ośrodka,
  • współdziałanie w opracowywaniu budżetu Osrodka,
  • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, przygotowywanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań GUS, sprawozdań z wykonania budżetu oraz innych materiałów na polecenia przełożonych sprawozdań statystycznych zleconych przez GUS i inne jednostki nadrzędne, 
  • prowadzenie zgodnie  z przepisami ewidencji ilościowo-wartościowej oraz ilościowej  środków trwałych i przedmiotów w uztkowaniu,
  • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
  • prowadzenie dokumentacji dla ZUS wg obowiązujących przepisów,
  • sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur i rachunków gotówkowych wynikających z realizacji budżetu,
  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów prywatnych do celów służbowych w zakresie relizacji budżetu,
  • prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia mienia Ośrodka,
 2. Do zadań referenta należy:
  • przygotowywanie rachunków i innych dokumentów finansowych do zapłaty,
  • dekretowanie i księgowanie wydatków GOPS,
  • prowadzenie rachunków i innych dokumentów finansowych do zapłaty i sporządzanie przelewów bankowych,
  • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników,
  • sprawdzanie pod względem rachunkowym list wynagrodzeń, list zasiłkobiorców i rachunków umów zleceń,
  • prowadzenie kart wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,
  • przygotowywanie umów-zleceń,
  • zastępowanie głównej księgowej podczas jej nieobecności w zakresie koniecznym do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka,

§ 18

Do zadań opiekunek domowych należy:
Zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zaspokojenie niezbędnej opieki higienicznej i pielęgnacyjnej osobom chorym, starym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy innych osób, a w szczególności:

 • zabezpieczenie prawidłowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, działalności opiekuńczej na rzecz chorych, pozostających w domu,
 • zapewnienie różnych form pomocy i opieki nad osobami starszymi, samotnymi i innymi osobami wymagającymi wsparcia,
 • prowadzenie gospodarki finansowej związanej ze świadczeniem usług,
 • podejmowanie inicjatyw i przedstawianie wniosków zmierzających do usprawnienia organizacji usług opiekuńczych.

§ 19

Do zadań konsultantów ośrodka: lekarza psychiatry, psychologa i terapeuty należą:

 • przyjmowanie klientów na terenie Ośrodka lub wizyty w miejscu zamieszkania osób korzystających z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w godzinach określonych w umowach,
 • przeprowadzanie jednorazowych konsultacji w środowiskach wymagających pomocy bez wydawania decyzji,
 • szkolenie pracowników Ośrodka,
 • wydawanie opinii psychiatryczno – psychologicznych osób korzystających z pomocy ośrodka,
 • prowadzenie terapii zgodnie z wcześniej wydanymi opiniami psychiatryczno – psychologicznymi,
 • prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji potwierdzającej korzystanie z tej formy pomocy.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 20

Załączniki nr 1-4 Regulaminu stanowią jego integralną część.

§ 21

Traci moc Regulamin Organziacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Sicienku wprowadzony Zarządeniem nr 1 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku z dnia 27 grudnia 1995 roku.

§ 22

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2006 roku.

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku

STRUKUTURA ORGANIZACYJNA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SICIENKU

 

1

 

Kierownik

 

 

1 etat

 

2

 

Pracownicy socjalni

 

 

4 etaty

 

3

 

Opiekunki domowe

 

 

Wg. potrzeb środowiskowych

 

4

 

Główny księgowy

 

 

0,5 etatu

 

5

 

Referent

 

0,5 etatu

 

 

6

 

Lekarz psychiatra

 

 

Wg potrzeb środowiskowych

 

7

 

Psycholog

 

 

Wg potrzeb środowiskowych

 

8

 

Terapeuta

 

Wg potrzeb środowiskowych

 

 

Załącznik nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku


ZASADY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I PISM

§ 1

Umowy oraz oświadczenia woli wywołujące skutki   finansowe  dla Ośrodka podpisują w następującej kolejności i w następującym zakresie:

 1. Pracownik prowadzący sprawę i  merytorycznie odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie dokumentu - pod względem poprawności rozstrzygnięcia merytorycznego,
 2. Główny Księgowy – potwierdzając zabezpieczenie środków  finansowych   w budżecie Ośrodka,
 3. Kierownik – po zaakceptowaniu rozwiązań merytorycznych,  finansowych i prawnych - nadając im moc prawną.

§ 2

Kierownik Ośrodka podpisuje:

 1. Zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,
 2. Pisma związane z reprezentowaniem Ośrodka na zewnątrz,
 3. Pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Ośrodka,
 4. Odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące pracowników Ośrodka,
 5. Decyzje z zakresu pomocy społecznej wydawane na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Sicienko,

 

§ 3

 1. Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu z lewej strony
 2. 2. Pracownicy sprawdzający decyzje administracyjne parafują je swoim podpisem obok podpisu pracownika przygotowującego decyzję.

 

Załącznik nr 3
do Regulaminu Organizacyjnego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku

 

TRYB ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW I POSTULATÓW

§ 1


Przyjmowanie w Ośrodku obywateli w sprawach indywidualnych, w tym w sprawach skarg,  wniosków i postulatów  odbywa się przez:

 1. Kierownika  -   w każdy  wtorek   w  godzinach od  8.00  do 16.00
 2. pracowników - w dniach i w czasie pracy Ośrodka.

§ 2

 1. Tryb oraz organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określają przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych wydanych na jego podstawie.
 2. Skargi i wnioski są ewidencjonowane w centralnym rejestrze prowadzonym przez kierownika Ośrodka.
 3. Kierownik  zapewnia wywieszenie w widocznym miejscu w Ośrodku informacji o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg, wniosków i postulatów.

 

Załącznik nr 4
do Regulaminu Organizacyjnego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku


PIECZĘCIE
 

§ 1

 1. W Ośrodku są używane pieczęcie (stemple) nagłówkowe i podpisowe.
 2. Wzory pieczęci  określają odrębne przepisy.

§ 2

 1. Ewidencję  pieczęci  używanych w Ośrodku prowadzi   pracownik socjalny, któremu zakresem obowiązków powierzono obsługę pocztowo-kancelaryjną Ośrodka,  z ewidencji powinno wynikać jak długo i w czyim używaniu dana pieczęć się znajduje,
 2. Przekazywanie pieczęci pracownikom Ośrodka odbywa się za pokwitowaniem w ewidencji, o której mowa w ust. 1,
 3. Pracownicy odchodzący z pracy w Ośrodku zwracają pobrane pieczęcie pracownikowi odpowiedzialnemu za ewidencję; zwrot odnotowuje się w ewidencji, o której mowa w ust. 1.

§ 3

Do obowiązku osób dysponujących pieczęciami należy:

 1. kwalifikowanie dokumentów pod kątem potrzeby odciskania na nich odpowiednich pieczęci ,
 2. osobiste odciskanie pieczęci,
 3. przechowywanie pieczęci pod zamknięciem i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich,
 4. natychmiastowe informowanie przełożonego o kradzieży pieczęci lub ich zagubieniu.

metryczka


Wytworzył: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządzenie Nr 3/06 (2 maja 2006)
Opublikował: Anna Iwaniuk (7 czerwca 2006, 11:02:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7000