Zakład Komunalny

 

Załącznik
do uchwały nr XIII/71/03
Rady Gminy Sicienko
z dnia 17 grudnia 2003r.

 

S t a t u t
Zakładu Komunalnego w Sicienku

 


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Zakład Komunalny w Sicienku, zwany dalej Zakładem działa w szczególności na podstawie następujących aktów:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.  Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)
 3. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 roku Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
 5. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowe zasady i terminy rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz.U. Nr 122, poz. 1333 z 2000 roku)
 6. uchwały nr IX/54/95 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 lutego 1995 roku w sprawie powołania zakładu budżetowego.

§ 2

 1. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Sicienko i działa w formie zakładu budżetowego. Został utworzony uchwałą nr IX/54/95 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 lutego 1995 roku w sprawie powołania zakładu budżetowego.
 2. Zakład nie posiada osobowości prawnej.

§ 3

Siedzibą Zakładu jest miejscowość Sicienko, ul. Lipowa 1.

Rozdział II
Zakres działania Zakładu

§ 4

 1. Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie powszechnie dostępnych usług komunalnych.
 2. Zakres działania Zakładu obejmuje w szczególności:
  1. naprawę, konserwację, bieżące utrzymanie i budowę dróg będących  w zarządzie Gminy Sicienko,
  2. utrzymanie czystości wokół obiektów użyteczności publicznej,
  3. prowadzenie i utrzymanie gminnego wysypiska śmieci,
  4. organizację robót publicznych,
  5. eksploatację, konserwację i budowę sieci wodociągowej,
  6. zbiórkę i transport odpadów komunalnych,
  7. eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków,
  8. dowóz uczniów do szkół, w tym eksploatacja i utrzymanie taboru przewozu dzieci,
  9. prowadzenie prac budowlanych i remontowych,
  10. budowę i konserwację obiektów komunalnych,
  11. obsługę komunalnych kotłowni,
  12. prowadzenie stacji kontroli pojazdów i warsztatu naprawczego,

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie Zakładem

§ 5

 1. Zakładem kieruje jednoosobowo Kierownik.
 2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Sicienko.
 3. Kierownik upoważniony jest do jednoosobowego składania oświadczeń woli, w tym w zakresie prawa i obowiązków majątkowych Zakładu, do zaciągania zobowiązań wyłącznie w zakresie udzielonego przez Wójta pełnomocnictwa.
 4. Kierownik Zakładu reprezentuje Zakład na zewnątrz, kieruje całokształtem jego działalności.
 5. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu i jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 6. Zasady organizacji wewnętrznej Zakładu, zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, a także obowiązki, uprawnienia, i kompetencje zastępców kierownika i osób zajmujących stanowiska samodzielne określa Regulamin Organizacyjny Zakładu Komunalnego w  Sicienku.
 7. Regulamin Organizacyjny Zakładu ustala Kierownik Zakładu.
 8. Regulamin Organizacyjny Zakładu podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Zakładu

§ 6

 1. Kierownik Zakładu jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej Zakładu. Główny księgowy Zakładu ponosi odpowiedzialność w zakresie powierzonym pisemnie przez Kierownika Zakładu.
 2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych dotyczących zakładu budżetowego i innymi, powszechnie obowiązującymi przepisami.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem Gminy Sicienko.
 4. Zakład może otrzymywać z budżetu Gminy Sicienko dotację przedmiotową.
 5. W zakresie określonym w odrębnych przepisach Zakład może otrzymywać dotację podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
 6. Zakład dokonuje wpłat do budżetu Gminy Sicienko nadwyżek środków obrotowych, ustalonych na koniec okresu rozliczeniowego.
 7. W planie finansowym Zakładu wyodrębnia się w szczególności:
  1. przychody własne,
  2. dotacje z budżetu Gminy Sicienko lub z budżetu państwa,
  3. wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń,
  4. wydatki inwestycyjne,
 8. Plan finansowy Zakładu zatwierdza Kierownik po przedłożeniu do akceptacji Wójtowi Gminy.
 9. Zakład składa Wójtowi Gminy sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz informuje na bieżąco o sytuacji finansowej.
 10. Zakład prowadzi rachunkowość w sposób określony ustawą o rachunkowości i samodzielnie dokonuje rozliczeń podatkowych i z tytułu ubezpieczeń zatrudnionych pracowników.

Rozdział V
Majątek Zakładu

§ 7

 1. Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym Gminy Sicienko.
 2. Zakład zarządza, administruje i korzysta z majątku przekazanego przez Gminę Sicienko oraz nabytego z własnych środków w granicach wynikających z własności rzeczy i praw.
 3. Obowiązkiem Zakładu jest prawidłowe gospodarowanie mieniem będącym w jego dyspozycji oraz jego ochrona.
 4. Zakład w ramach zatwierdzonego planu finansowego na własny rachunek nabywa środki stanowiące jego mienie. Zbycie jakiegokolwiek składnika mienia wymaga zgody organów Gminy.
 5. Zakład wykonuje trwały zarząd nieruchomościami przekazanymi decyzją organów Gminy Sicienko.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 8

Zmiana Statutu następuje w drodze zmiany uchwały Rady Gminy Sicienko.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Sicienko (17 grudnia 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (17 marca 2004, 12:58:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8102