PODSTAWOWE ZADANIA


Zakres zadań Wójta:


§ 29. 1. Do zakresu zadań wójta należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) wykonywanie czynności organu wykonawczego gminy, organu podatkowego i organu administracji publicznej, w tym m.in. wydawanie zarządzeń, decyzji i postanowień;
3) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej;
4) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych;
5) koordynowanie działalności komórek i jednostek organizacyjnych oraz organizowanie ich współpracy;
6) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi,
w szczególności dotyczących podziału zadań;
7) udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców, interpelacje i zapytania radnych;
8) udzielanie upoważnień zastępcy wójta i pracownikom urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
9) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu oraz prowadzenie ocen kwalifikacyjnych bezpośrednio nadzorowanych pracowników;
10) udzielanie pełnomocnictw procesowych;
11) wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzeń jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zagrożenia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego;
12) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącym zarządzaniem oraz funkcjonowaniem gminy i udzielanie upoważnień w tym zakresie;
13) gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie określonym przepisami prawa;
14) wykonywanie czynności organu obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego
na terenie gminy;
15) składanie sprawozdań z wykonywania uchwał rady;
16) koordynowanie spraw dotyczących gospodarki finansowej gminy;
17) formułowanie i realizacja polityki i strategii gminy;
18) nadzór i realizacja celów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
19) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przez przepisy prawa, regulamin oraz uchwały rady.

2. Wójt obejmuje bezpośrednim nadzorem sprawy prowadzone przez:
1) Referat Inwestycji i Rozwoju;
2) Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
3) Audytora wewnętrznego;
4) Inspektora Ochrony Danych;
5) Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych.


 
 (Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku  przyjętego
 Zarządzeniem 54/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 19 kwietnia 2019 roku) Tryb pracy Wójta:

                                                           § 113

1.      Wójt jest organem wykonawczym Gminy.
2.      Wójt jest wybierany zgodnie z postanowieniami ustawy o bezpośrednim wyborze
         wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
3.      Wójt w drodze zarządzenia powołuje swojego Zastępcę. 

                                                           § 114

Wójt realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu i uchwał Rady.

                                                             § 115

Wójt ma prawo wglądu w dokumenty sołectwa.

                                                             § 116
Wójt wykonuje zadania i czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych.

                                                            § 117

Ponadto Wójt sprawuje nadzór nad działalnością:
1.      Zastępcy Wójta;
2.      Sekretarza Gminy;
3.      Skarbnika Gminy.

                                                           § 118

1.      Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa
         jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Wójta
         samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą.

2.      Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej
         skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego
         upoważnionej.

3.      Skarbnik Gminy, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne
         polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym Radę oraz regionalną izbę
         obrachunkową.


                                                           § 119

Wójt prowadzi korespondencję w imieniu Gminy.

                                                            § 120

Wójt może upoważnić innych pracowników Urzędu Gminy do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

                                                            § 121

1.      Wójt uczestniczy w sesjach Rady oraz może uczestniczyć w posiedzeniach komisji
         Rady.
2.      Komisje Rady mogą zapraszać Wójta na swoje posiedzenie.
3.      W przypadku braku możliwości uczestnictwa w sesji oraz posiedzeniu komisji, o
         którym mowa w ust. 2 Wójt informuje Przewodniczącego Rady.
4.      Wójt może być inicjatorem zwołania zebrania mieszkańców sołectwa szczególnie w
         celu realizacji zadania, o którym mowa w § 9 ust. 2.

(Wyciąg ze Statutu Gminy Sicienko przyjętego Uchwałą nr XXXIV/235/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 grudnia 2005 roku, zmienionego Uchwałą nr XIX/158/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2012 roku).

metryczka


Wytworzył: Anna Iwaniuk, Referat Organizacyjny (27 czerwca 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (27 czerwca 2003, 16:15:32)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (13 września 2021, 13:32:07)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8132