Gospodarka ściekowa


 
Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej - mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa m.in. ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko (Uchwała nr XLV/385/22 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 grudnia 2022 r.):
 
  • Właściciele nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy na  nieczystości ciekłe, zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do jego przepełnienia się, gwarantując zachowanie czystości porządku na nieruchomości, nie rzadziej niż raz na pół roku;  
  • Właściciele nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, zobowiązani są do opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do jej przepełnienia się, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, nie rzadziej niż raz na jeden rok lub zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
 
Przypominamy, że w myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), każdy właściciel ma obowiązek posiadać umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych  z terenu Gminy Sicienko.

Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. Obowiązek nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.


Wykaz firm świadczących usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych
Wykaz przedsiębiorców (17kB) word
Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków
Oświadczenie do pobrania pobierz (110kB) pdf pobierz (38kB) word

metryczka


Wytworzył: Agata Kasprzyk, Podinspektor ds gospodarki odpadami (11 grudnia 2013)
Opublikował: Magdalena Kieras (11 grudnia 2013, 14:04:37)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (2 lutego 2023, 11:59:16)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8654