Zadania gminy

 

Wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, należą do zakresu działania Gminy, która posiadając osobowość prawną wykonuje je we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

W celu wykonywania zadań służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, tworzenia warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, współdziałać z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a także zawierać umowy z innymi podmiotami.

Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych. /§ 5 statutu, przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/235/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 grudnia 2005 roku/  Zadania własne Gminy obejmują m.in. następujące sprawy:

1)  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2)  gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3)  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
3a)    działalności w zakresie telekomunikacji,
4)  lokalnego transportu zbiorowego,
5)  ochrony zdrowia,
6)  pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7)  gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8)  edukacji publicznej,
9)  kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10)    kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11)    targowisk i hal targowych,
12)    zieleni gminnej i zadrzewień,
13)    cmentarzy gminnych,
14)    porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15)    utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16)    polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17)    wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18)    promocji gminy,
19)    współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
20)    współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 
 
Źródło: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
 


metryczka


Wytworzył: Anna Iwaniuk, Referat Organizacyjny (23 stycznia 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (23 stycznia 2004, 12:11:53)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (11 marca 2014, 16:56:13)
Zmieniono: aktualizacja linku do statutu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10179