Skarbnik Gminy Sicienko


Skarbnik Gminy
mgr Anna Lewandowska

Urząd Gminy w Sicienku,
ul. Mrotecka 9,
86-014 Sicienko

tel. 52 31 17 480

e-mail: skarbnik@sicienko.pl
pokój nr 9, I piętro  Skarbnik Gminy przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj.

poniedziałek 7:30-15:30
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-14:00Zadania Skarbnika:

(§28 Regulaminu Organizacyjnego)


1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Gminy.

2. Do zakresu działania Skarbnika należą sprawy dotyczące budżetu Gminy oraz sprawy finansowe Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Do zadań i obowiązków Skarbnika należy w szczególno
ści:
a)     
nadzorowanie określonych przepisami prawa obowiązków głównych księgowych jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie rachunkowości;
b)     
nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Gminy, a w szczególności czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
c)     
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
d)    
kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych (w tym: dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem dochodów i wydatków budżetowych, a także dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych);
e)     
przygotowanie projektu budżetu Gminy i wieloletniej prognozy finansowej oraz ich zmian przy współudziale Wójta, komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Gminy;
f)      
sprawowanie nadzoru i kontroli realizacji budżetu Gminy i wieloletniej prognozy finansowej oraz występowanie do Wójta z propozycjami ich zmiany;
g)     
współdziałanie i nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości z realizacji budżetu i gospodarki finansowej;
h)     
opracowanie analiz gospodarki finansowej Gminy oraz wynikających z nich wniosków;
i)       
koordynowanie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy;
j)       
opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących finansów i rachunkowości;
k)     
koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej;
l)       
wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

4. Skarbnik kieruje pracą Referatu Finansów.

5. Skarbnik jest bezpośrednim przełożonym Kierownika Sekcji Finansów oraz pracowników Sekcji Podatków i Opłat Lokalnych.

6. Skarbnik, po uzyskaniu akceptacji Wójta, może udzielać upoważnień do:
a)     
kontrasygnowania oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
b)     
aprobaty dokumentów i pism dotyczących spraw finansowych.

metryczka


Wytworzył: Anna Iwaniuk, Referat Organizacyjny (27 czerwca 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (27 czerwca 2003, 16:30:33)

Ostatnia zmiana: Anna Kuczawska (13 stycznia 2022, 14:09:05)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11228