2022

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2022

Zarządzanie nr 49/2022

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 29 kwietnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 48/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocyz dnia 27 kwietnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 47/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19z dnia 27 kwietnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 46/2022

w sprawie rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kruszyn, gm. Sicienkoz dnia 27 kwietnia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 45/2022

w sprawie określenia wzoru wniosku oraz umowy o przeznaczenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Sicienkoz dnia 21 kwietnia 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 44/2022

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Samsieczniez dnia 15 kwietnia 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 43/2022

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 12 kwietnia 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 42/2022

w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku do przyjmowania oraz rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainyz dnia 1 kwietnia 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 41/2022

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Samsieczniez dnia 1 kwietnia 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 40/2022

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.z dnia 1 kwietnia [...]

Zarządzenie nr 39/2022

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 31 marca 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 38/2022

w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sicienko za 2021 rokz dnia 29 marca 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 37/2022

w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sicienko za 2021 rokz dnia 29 marca 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 36/2022

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za 2021 rokz dnia 25 marca 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 35/2022

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienkoz dnia 25 marca 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 34/2022

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2022 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa [...]

Zarządzenie nr 33/2022

w sprawie wprowadzenia dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy w Sicienku z dnia 22 marca 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 32/2022

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 21 marca 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 31/2022

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Samsieczniez dnia 17 marca 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 30/2022

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienkuz dnia 16 marca 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 29/2022

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 10 marca 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 28/2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 8 marca 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 27/2022 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowejz dnia 1 marca 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 26/2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert.z dnia 28 luty 2022 r. [...]

Zarządzanie nr 25/2022 r.

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Sicienku.z dnia 25 luty 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 24/2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 25 luty 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 23/2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż sprzętu oraz samochodów stanowiących własność Gminy Sicienko.z dnia 23 luty 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 22/2022

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2022 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. [...]

Zarządzenie nr 21/2022

w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania stratz dnia 21 lutego 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 20/2022

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2022 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejz dnia 17 lutego 2022 roku [...]

Zarządzenie nr 19/2022 r.

w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla niektórych spraw prowadzonych przez Urząd Gminy w Sicienkuz dnia 10 lutego 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 18/2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2022 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejz dnia 10 lutego 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 17/2022 r.

w sprawie wprowadzenia standardów obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 8 lutego 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 16/2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia cen za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku w zakresie zimowego utrzymania dróg.z dnia 1 lutego 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 15/2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 1 lutego 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 14/2022 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 8/2022 Wójta Gminy Sicienko z dnia 24 stycznia 2022 roku zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 31 stycznia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 13/2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienkuz dnia 28 stycznia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 12/2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach [...]

Zarządzenie nr 11/2022 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach [...]

Zarządzenie nr 10/2022 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w [...]

Zarządzenie nr 9/2022 r.

w sprawie ogłoszenia o sposobie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Sicienku w następstwie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemiiz dnia 27 stycznia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 8/2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokz dnia 24 stycznia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 7/2022 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów kulturyz dnia 20 stycznia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 6/2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiegoz dnia 18 stycznia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 5/2022

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2022 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   [...]

Zarządzenie nr 4/2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert.z dnia 13 stycznia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 3/2022 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 10 stycznia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 2/2022 r.

w sprawie powołania Komisji ds. gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych w zakresie udzielania pożyczek na cele mieszkaniowez dnia 3 stycznia 2022 r. [...]

Zarządzenie nr 1/2022 r.

w sprawie powołania Komisji Socjalnej Scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Sicienkuz dnia 3 stycznia 2022 r. [...]

metryczka